Tarkenna hakua

Ajankohtaiset metsänhoitokohteet

Kaarinan Ympäristöpalveluiden Viheralueet-yksikkö tiedottaa merkittävistä taajamametsien ja talousmetsien hoitokohteista tällä sivulla. Teemme myös pienempiä puunkaatotöitä eri puolilla kaupunkia. 

Taajamametsät 2017:

KURKISUO

Kurkisuo.jpgHoitotoimenpiteet:

Nosturipuiston 1 ja Korsuvuorenpuisto 2 ja 3 tiheiköt hoidetaan virkistysalueluokituksensa mukaisesti lähimetsiksi eli paikoitellen avataan tiheää pienpuustoa kulkuväyliä varten. Melusuojavaikutus pyritään säästämään, tavoitteena kerroksellisuus ja puulajien vaihtelu. Kolohaavat ja niiden viereiset kuuset säästetään, samoin tammet. Tammien ympärille avataan valoa.

Korsuvuorenpuisto 1 tehdään virkistysreitin avaaminen ja kevyttä harvennusta, jonka tavoitteena puuston kerroksellisuus ja vaihtelevuus, yksityiskohdat ja elämyksellisyys, näkö- ja melusuoja.

Toimenpideaika:

Maalis-huhtikuu 2017

UUSHAKA

Uushaka.jpgHoidon tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen virkistysalue, jossa alueen kulttuurihistorialliset arvot tulevat esille ja luonnon monimuotoisuus turvataan.

Hoitotoimenpiteet:

Risteyksen näkymä avataan liikenteen kannalta turvallisemmaksi. Kuusten harvennus koivua, mäntyä ja muita puulajeja suosien. Pellon saarekkeiden ketokasvillisuutta hoidetaan poistamalla vadelmaa ja taimikkoa.

Metsän eteläreuna säilytetään runsaslahopuustoisena, monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta tärkeänä kohteena. Konkelot otetaan alas reitin varrelta. Ketolaikussa tehdään vadelmapensaikon raivaus, myös vesaikkoa poistetaan, koska ketolajistoa uhkaa umpeutuminen. Kedon vanhoille kilpikaarnaisille männyille avataan tilaa.

Yli-Lemuntien reunametsän hoidon tavoitteena on maisemallisesti edustava ja alueen kulttuurihistoriaa tukeva tienvarsinäkymä. Myös tien varren ketokasvillisuuden säilyminen pyritään turvaamaan. Pienpuustoa poistetaan tien reunasta, jotta katajat ja kilpikaarnamännyt, tammet ja kolopuut saavat tilaa ympärilleen.

Toimenpideaika:

Helmikuu 2017

KASARMINMÄKI JA SOVINNONMÄKI

Kasarminmäki.jpgHoitotoimenpiteet:

Kasarminmäellä muistomerkin ympäristön hoito, polkuverkoston huoltaminen ja taimikon raivaus kulkureiteiltä. Mahdolliset konkelot poistetaan tärkeimmiltä kulkureiteiltä. Kasarminmäen eteläreunan rinteestä poistetaan kuusia ja taimikkoa ja avataan tilaa arvokkaalle ketokasvillisuudelle. Tammelle avataan tilaa ja valoa paikoin tiheästä taimikosta.

Sovinnonmäellä siistitään kaivuutöiden jäljiltä metsän reunaa tien ja pellon laidasta.

Toimenpideaika:

Helmikuu 2017

HÄRKHAKA

Härkhaka.jpgHoitotoimenpiteet:

Pohjoinen metsäsaareke: Tammilehdon luonnonhoitotyöt, jossa poistetaan taimikkoa ja vadelmapensasta sekä nuorempaa puustoa tammen ja muiden jalopuiden menestymistä turvaamaan. Kolopuut ja marjovat pihlajat ja muut pensaat jätetään.

Hantuntien reunan tiheään puustoon avataan virkistyspolku metsään.

Eteläinen metsäsaareke: Tuulituhoille alttiin, kapean kuusikkokaistaleen puustoa uudistetaan eli harvennuksessa suositaan koivua, mäntyä ja nuorempaa puustoa. Jätetään kaadettua puuta lahopuuksi.

Toimenpideaika:

Maaliskuu 2017

EMPO

Empo.jpgHoitotoimenpiteet:

Oravanmarjanpuiston tiheää taimikkoa harvennetaan polku-uran ympäriltä. Polun pohjaan tarvitaan haketta tai muuta parannusmateriaalia maaston kosteuden vuoksi.

Emponkaaren kohdalla raivataan vesakkoa ja avataan siihen selkeä polku virkistyskäyttöön.

Myytikkäkadun pohjoispuolella on pieni lehtipuuvaltainen rinnemetsä, jossa kasvaa runsaasti tammea. Alueella tehdään kevyt pienpuuston harvennus tammia ja vaahteroita suosien. Tammille tehdään valotilaa eli rungon ja oksiston kanssa tekemisissä olevat puut ja taimet poistetaan.

Emponkaaren ja Kuusistonkaaren risteyksen kuusikkoon avataan virkistyspolku rinteen alaosaan. Metsänreunan lehtipuustoa samalla harvennetaan.

Toimenpideaika:

Helmikuu 2017

TUORLA

Tuorla.jpgViipurintien reunoissa on syksyllä 2016 tehty kevyttä raivausta ja näkymien avaamista. Tavoitteena on virkistyskäytön ja kulttuuriarvojen korostaminen, näkymien luominen vanhan metsän alueelle ja jalopuulehtoon. Tienvarsipuustossa suositaan jalopuuta, vanhoja mäntyjä ja elämyksellisiä kohteita. Tavoitteena on säilyttää myös puuston kerroksellisuus, joka suojaa virkistysreitillä liikkuvia liikenteen melulta.

Hoitotoimenpiteet:

Poistetaan poimintahakkuuna kuusia tammien ympäriltä. Kallioalue jätetään käsittelemättä ja vanhan metsän alueet saavat kehittyä itsekseen. Länsireunan jalopuuvaltaisilla alueilla tehdään tarvittaessa luonnonhoitoa (kuusen poistoa). Hakkuutähteet viedään pois.

Turku-Viipuritien varren koivukuja uudistetaan ja koivulahopuut siirretään kuviolle 5. Tien reunametsän puustoa harvennetaan kevyesti n. 3-5 m leveydeltä.

Toimenpideaika:

Maalis-huhtikuu 2017

RAADELMA

Raadelma.jpgHoitotoimenpiteet:

Rettiginmäellä tarkastetaan vanhojen puiden kunto ja poistetaan turvallisuusriskin aiheuttavat puut (viedään pois tai jätetään karsittuna lahopuuksi polkuväylät huomioiden). 110-tien lähistöltä kehitetään aukealle kasvanutta taimikkoa, jotta puuston suojavaikutus ja elinvoimaisuus säilyy.

Turku-Viipuri-tien reunassa voidaan tehdä pensaikon raivausta.

Härkähaanpuiston Haartmanintien varsi on pensoittunut maaainesten siirron ja rakentamisen vaikutuksesta. Raivataan pienpuustoa ja pensaikkoa sekä siistitään muuntamorakennuksen ympäristö. Talojen takapihan läheisyydestä raivataan pienpuusto ja avataan näkymä kalliomäelle. Muu osa mäkeä on aiemmin harvennettua ja luontaisesti harvaa kalliometsää eikä sille tehdä toimenpiteitä.

Toimenpideaika:

Maalis-huhtikuu 2017

HAKAMÄKI

Hakamäki.jpgHoitotoimenpiteet:

Asuintalojen lähistöltä harvennetaan varttuneita kuusia turvallisuussyistä. Polkujen lähistöltä otetaan mahdolliset konkelot alas. Kalliomänniköt ovat hyviä sellaisenaan eikä niissä tehdä mitään toimenpiteitä. Viherkaistoja talojen välissä voidaan avata selkeämmiksi kulkureiteiksi.

Toimenpideaika:

Helmikuu 2017

IHASVUORI

Ihasvuori.jpgHoitotoimenpiteet:

Mäen päällä on laikuittain monipuolista silikaattiketokasvillisuutta, myös arkeofyyttejä (sikoangervo ym.). Kallioketo on kasvamassa umpeen. Avoimuuden lisäämiseksi raivataan männyntaimia ja vadelmapensaat. Varttuneiden tammien ympärille voi tehdä tilaa. Kolopuut ja lahopuu säästetään. Raivausjäte ja risut kuljetetaan pois. Hoitotöiden yhteydessä voidaan jättää tuoretta maalahopuuta metsään monimuotoisuutta turvaamaan.

Pienpuuston raivaustyö viimeistellään. Kohteelle jätetään monimuotoinen ilme ja puulajivalikoima, tiheikköjä ja marjovia puita ja pensaita sekä kolopuut ja linnunpöntöt. Raivausjätteet viedään kohteelta pois.

Ihasvuoren luoteiskulmassa vadelmapensaikko on tiheää ja lehtoalueella vesakkoa voi joutua tulevina vuosina valikoiden harventamaan laajemminkin.

Toimenpideaika:

Maaliskuu 2017

KIRISMÄKI

Kirismäki.jpgHoitotoimenpiteet:

Varttuneita kuusikkoalueita harvennetaan tavoitteena monirakenteinen ja monilajinen puusto sekä turvallinen asuinalue ja lähimetsä. Asutuksen liepeiltä puuston ikärakennetta nuorennetaan koivua ja mäntyä suosien. Kolopuut ja niiden välittömässä läheisyydessä mahdollisesti kasvavat puut ja pensaat säästetään, jos niistä ei ole vaaraa rakennuksille. Jätetään lahopuuta (esim. karsittuna). Raivausjätteet kuljetetaan pois.

Lehtipuuvaltaista puustoa harvennetaan kevyesti ja tehdään tilaa tammille ja muille jalopuille.

Hadvalantien varresta noin 3 metrin leveydeltä harvennetaan nuorta tiheää puustoa.

Toimenpideaika:

Helmi-Maaliskuu 2017

Talousmetsät 2017:

Talvelle 2017 ei Kaarinan kaupungin talousmetsissä tehdä metsänhoitotöitä.

Pienemmät puunkaadot 2017:

Kohteita on ympäri Kaarinaa noin 30 kpl. Kohteiden työt tehdään vuoden 2017 aikana. Kesäaikana (touko-heinäkuu) töitä ei lintujen pesinnän vuoksi tehdä.


Lisätiedot:

Viheraluemestari

Tiina Ranki

puhelin 050 5415175