Tarkenna hakua

A3280 Piispanlähteen lastentalo

Piispanlähteen lastentalon asemakaava tarkistetaan toteutuneen tilanteen mukaiseksi huomoiden tulevaisuuden rakentamistarpeet. Kaava laaditaan nk. kevennetyllä menettelyllä. Asemakaavaa koskevat päätökset tekee kaupunkikehityslautakunta.


Suunnittelualue:

Suunnittelualue sijaitsee Poikluomantien ja Pyhän Katariinan tien risteyksen luoteispuolella. Sitä rajaavat Poikluomantie, pientalokiinteistö, Otsonkatu ja Pyhän Katariinan tie.

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (2004) suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, A.

Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavassa (2005) suunnittelualue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluetta (YO). Korttelin itä- ja länsikulmiin on merkitty ohjeellinen alueen osa, jolla sijaitsee säilytettävä viheraihe.

Suunnittelualueella ovat voimassa Poikluoman rakennuskaava sekä Poikluoman ja Piispanristin rakennuskaavojen muutos (1987). Suunnittelualue on oeptustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO), suojaviheraluetta (EV) ja katualuetta. YO-alueella suurin sallittu kerrosluku on II. Rakennusoikeus on tehokkuusluku e=0.25.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan muutos laaditaan Kaarinan kaupungin aloitteesta. Asemakaavan muutoksella valmistaudutaan sote-uudistukseen. Korttelin käyttötarkoitus tarkistetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi. Lisäksi korttelin rajat muutetaan vastaamaan jo rakennettua tilannetta. Kaavamerkinnöissä tehdään vähäisiä tarkennuksia huomioiden tulevaisuuden rakennustarpeet.

Asemakaavan muutos on Maankäyttö- ja rakennuslain § 52:n mukainen muu kuin vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava. Kaarinan kaupungin hallintosäännön mukaisesti asemakaavaa koskevat päätökset tekee Kaarinan kaupunkikehityslautakunta.