Tarkenna hakua

Eläkejärjestöjen avustukset

Kansalaistoiminnan avustuksista tuetaan vapaata kansalaistoimintaa, jollaiseksi katsotaan myös eläkeläisjärjestöjen toiminta. Kaikki seniorijärjestöjen vapaaseen kansalaistoimintaan liittyvät avustukset, myös seniorijärjestöjen kulttuuriavustukset, jaetaan näiden ohjeiden mukaan.

Eläkejärjestöjen avustuksista tuetaan vapaata kansalaistoimintaa, jonka toimijoina tai kohteina ovat seniorit. Toiminnassa eduksi katsotaan senioreiden toimintaedellytyksiä ja viihtyvyyttä edistävät toimet. Tällaisia ovat esimerkiksi vierailut vanhusten palvelupisteissä, ystävätoiminta jne.

Kansalaistoiminnalla tarkoitetaan yhdistyspohjaista tai vapaamuotoisen työryhmän tai ryhmittymän toimintaa, jonka tavoitteena on yhdessä toimiminen ja osallistuminen tietyn yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Tavoitteena voivat olla kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja ympäristön parantamiseen liittyvät asiat, eivät kuitenkaan esimerkiksi peruspalveluiden, tai sosiaalityön tapaiset muiden hallintokuntien toiminnot. Luonteeltaan puhtaasti tunnustuksellista toimintaa ei tueta.

Avustuksia ei myönnetä matkakuluihin eikä pääsääntöisesti tarjoiluihin, tallenteisiin tai julkaisutoimintaan. Avustuskelpoisen toiminnan osuus ja siihen kohdistuvat tulot ja menot tarkistetaan erikseen talousarviosta ja edellisen vuoden budjetista. Jos hakijalla on toimintaa usean kaupungin alueella, myönnetään avustusta vain Kaarinassa tapahtuvaan toimintaan, josta on esitettävä erillinen talousarvio ja toimintasuunnitelma.

AVUSTUKSIA JAETTAESSA PÄÄKRITEERIT OVAT SEURAAVAT:

 • Avustusta jaetaan yhdistyksen järjestämään avoimeen toimintaan.
 • Yhdistyksen kotipaikka on Kaarina tai toiminta tapahtuu Kaarinassa.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa katsotaan eduksi.
 • Toiminta edistää kaarinalaisten seniorien hyvinvointia.
 • Tuettavan toiminnan tulee olla avointa myös muille kuin hakevan yhdistyksen jäsenille ja siitä on tiedotettava julkisesti hakemuksessa kerrottavalla tavalla.
 • Huomiota kiinnitetään toiminnan laatuun, sisältöön ja vaikuttavuuteen.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, toiminnalle tai projektille, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin.
 • Avustusta ei myönnetä kiinteisiin investointeihin.
 • Hakijan on kyettävä jälkikäteen antamaan selvitys projektin toteutumisesta ja avustuksen käyttämisestä.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Avustukset ilmoitetaan haettaviksi vapaa-ajan lautakunnan määräämällä tavalla. Jokainen avustus haetaan erillisellä avustuslomakkeella.

Avustushakemukseen liitetään:

 • Selkeä kuvaus avustettavasta toiminnasta, ja sen kuluista ja tuloista. Yhdistyksen toiminnan yleinen kuvaus ei riitä eikä avustussumma voi kattaa koko toimintaa.
 • Viimeiseltä tilikaudelta hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman.
 • Selvitys siitä, mitä muita avustuksia toimintaan on saatu tai haettu.
 • Jos vain osa toiminnasta tapahtuu Kaarinassa, on vain tämä toiminta avustuskelpoista. Tiedot annetaan avustuskelpoisesta toiminnasta, yleinen toimintakertomus ei siis riitä.
 • Uusilta hakijoilta yhdistyksen säännöt.

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN 

Avustusten maksamisessa huomioitavia asioita:

 • Jos avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos muutokseen on saatu viranhaltijan lupa ennen toiminnan järjestämistä tai projektin aloittamista.
 • Avustus voidaan vaatia palautettavaksi:
  • jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen
  • jos avustusten käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta
  • jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.