Tarkenna hakua

Kansalaistoiminnan avustukset

Kansalaistoiminnan avustuksista tuetaan vapaata kansalaistoimintaa. Näiden ohjeiden mukaisesti tuetaan esimerkiksi asukasyhdistysten, ystävyysseurojen ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten toimintaa.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää harkintansa mukaan vuosittain avustusta kansalaistoimintaan, kulttuuritoimintaan ja seniorijärjestöjen toimintaan. Lisäksi myönnetään pieniä projektiavustuksia kertaluonteisiin tapahtumiin.

Kansalaistoiminnan avustuksista tuetaan vapaata kansalaistoimintaa. Avoimeksi toiminnaksi katsotaan vain sellainen toiminta, josta ilmoitetaan julkisesti ja johon kuka tahansa saa osallistua tai ostaa lippuja esimerkiksi yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta. Toiminnan on tapahduttava Kaarinassa.

Kansalaistoiminnalla tarkoitetaan yhdistyspohjaista tai vapaamuotoisen työryhmän tai ryhmittymän toimintaa, jonka tavoitteena on yhdessä toimiminen ja osallistuminen tietyn yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Tavoitteena voivat olla kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja ympäristön parantamiseen liittyvät asiat. Tällaista on esimerkiksi asukasyhdistysten, ystävyysseurojen ja yleishyödyllisten yhdistysten toiminta. Kansalaistoiminnan varoista ei kuitenkaan tueta muiden hallintokuntien alaista toimintaa, esimerkiksi selvästi peruspalveluiden, sivistyspalveluiden, sosiaalityön tai ympäristöpalveluiden kolmannen sektorin toimintaa. Luonteeltaan puhtaasti tunnustuksellista toimintaa ei tueta.

Terveyden edistämiseen ja esimerkiksi perhetyöhön liittyvää toimintaa avustetaan uudesta hyvinvoinnin edistämisen avustuksesta.

Avustuksia ei myönnetä matkakuluihin eikä pääsääntöisesti tarjoiluihin, tallenteisiin tai julkaisutoimintaan. Avustuskelpoisen toiminnan osuus ja siihen kohdistuvat tulot ja menot tarkistetaan erikseen talousarviosta ja edellisen vuoden budjetista. Jos hakijalla on toimintaa usean kaupungin alueella, myönnetään avustusta vain Kaarinassa tapahtuvaan toimintaan, josta on esitettävä erillinen talousarvio ja toimintasuunnitelma.

AVUSTUKSIA JAETTAESSA PÄÄKRITEERIT OVAT SEURAAVAT:

 • Avustusta jaetaan yhdistyksen järjestämään avoimeen toimintaan.
 • Yhdistyksen kotipaikka on Kaarina tai toiminta tapahtuu Kaarinassa.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa katsotaan eduksi.
 • Toiminta edistää kaarinalaisten hyvinvointia.
 • Tuettavan toiminnan tulee olla avointa myös muille kuin hakevan yhdistyksen jäsenille ja siitä on tiedotettava julkisesti hakemuksessa kerrottavalla tavalla.
 • Huomiota kiinnitetään toiminnan laatuun, sisältöön ja vaikuttavuuteen.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, toiminnalle tai projektille, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin.
 • Avustusta ei myönnetä kiinteisiin investointeihin.
 • Hakijan on kyettävä jälkikäteen antamaan selvitys projektin toteutumisesta ja avustuksen käyttämisestä.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Avustukset ilmoitetaan haettaviksi vapaa-ajan lautakunnan määräämällä tavalla. Jokainen avustus haetaan erillisellä avustuslomakkeella.

Avustushakemukseen liitetään:

 • Selkeä kuvaus avustettavasta toiminnasta, ja sen kuluista ja tuloista. Yhdistyksen toiminnan yleinen kuvaus ei riitä eikä avustussumma voi kattaa koko toimintaa.
 • Viimeiseltä tilikaudelta hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman.
 • Selvitys siitä, mitä muita avustuksia toimintaan on saatu tai haettu.
 • Jos vain osa toiminnasta tapahtuu Kaarinassa, on vain tämä toiminta avustuskelpoista. Tiedot annetaan avustuskelpoisesta toiminnasta, yleinen toimintakertomus ei siis riitä.
 • Uusilta hakijoilta yhdistyksen säännöt.

 AVUSTUSTEN MAKSAMINEN

 Avustusten maksamisessa huomioitavia asioita:

 • Jos avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos muutokseen on saatu viranhaltijan lupa ennen toiminnan järjestämistä tai projektin aloittamista.
 • Avustus voidaan vaatia palautettavaksi:
  • jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen
  • jos avustusten käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta
  • jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.