Tarkenna hakua

Pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä

Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginviraston yhteispalvelupisteessä kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 12.00. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä tai yhteispalvelupiste on suljettuna kyseisenä päivänä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtävilläolopäivän.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginvirastossa yhteispalvelupisteessä kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina klo 9.00–12.00.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, että 1.1.-31.5.2017 pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä seuraavasti:

1.  kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginvirastossa yhteispalvelupisteessä kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina klo 9.00–12.00

2.  lautakuntien pöytäkirjat ja pöytäkirjassa mainitut viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginvirastossa yhteispalvelupisteessä samanaikaisesti sen kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan kanssa, jossa kaupunginhallitus on antanut päätöksille täytäntöönpanoluvan

3.  muut kuin kohdassa 2 tarkoitetut viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginvirastossa päätöksen tehneen viranhaltijan huoneessa seuraavasti:

-         kuukauden 1.–15. päivinä tehdyt päätökset saman kuukauden 16. päivänä klo 9.00‑12.00

-         kuukauden 16.–31. päivinä tehdyt päätökset seuraavan kuukauden 1. päivänä klo 9.00‑12.00

-         asianomainen viranomainen voi joidenkin päätösten osalta päättää nähtävilläolosta toisin

4.  mikäli nähtävänäolopäivä osuu päiväksi, jolloin kaupunginvirasto on suljettu, nähtävänäoloaika on seuraava viraston aukiolopäivä klo 9.00–12.00.

Muutoksenhakuaika päätöksiin alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisille eli sille, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi yleensä tavallisella kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kaarinan kaupunginhallitus