Tarkenna hakua

Kuulutus 4.1.2017

Pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä

Kaupunginhallituksen päätöksellä pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä 1.1.2017–31.5.2017 seuraavasti:

1) kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginvirastossa yhteispalvelupisteessä kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina klo 9.00–12.00

2) lautakuntien pöytäkirjat ja pöytäkirjassa mainitut viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginvirastossa yhteispalvelupisteessä sa-manaikaisesti sen kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan kanssa, jossa kaupunginhallitus on antanut päätöksille täytäntöönpanoluvan

3) muut kuin kohdassa 2 tarkoitetut viranhaltijoiden päätökset pidetään ylei-sesti nähtävänä kaupunginvirastossa päätöksen tehneen viranhaltijan huoneessa seuraavasti: 

  • kuukauden 1.–15. päivinä tehdyt päätökset saman kuukauden 16. päi-vänä klo 9.00–12.00
  • kuukauden 16.–31. päivinä tehdyt päätökset seuraavan kuukauden 1. päivänä klo 9.00–12.00
  • asianomainen viranomainen voi joidenkin päätösten osalta päättää nähtävilläolosta toisin

4) mikäli nähtävänäolopäivä osuu päiväksi, jolloin kaupunginvirasto on suljettu, nähtävänäoloaika on seuraava viraston aukiolopäivä klo 9.00–12.00.