Tarkenna hakua

Jätteiden lajittelu

Jätteiden hyödyntäminen edellyttää niiden asianmukaista lajittelua jo syntypaikalla. Turun seudulla jätteiden syntypaikkalajittelu on erityisen tärkeää, koska polttokelpoinen jäte kuljetetaan muualle poltettavaksi.

Palamattomia jakeita vältettävä

Polttokelpoisen jätteen joukkoon ei sen käsittelytavan vuoksi pitäisi laittaa palamattomia tai poltossa haitallisia päästöjä aiheuttavia jätemateriaaleja.

Jätteiden asianmukaisen lajittelu helpottaa myös niiden hyödyntämistä raaka-aineena ja vähentää siten kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää. 

Kompostointi

Biojätteet kannattaa lajitella erilleen muusta jätteestä ja kompostoida kiinteistölle sijoitettavassa kompostorissa. Kompostoiti tuottaa käyttökelpoista maanparannusainetta ja samalla vältetään turhaa jätteiden kuljettamista. Puutarhajätettä, biojätettä ja käymäläjätettä saa kompostoida kiinteistöllä, mikäli kompostointi hoidetaan niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Biojäte on kompostoitava kompostointisäiliössä, johon haittaeläimien pääsy on estetty. Käymäläjäte on taajaan rakennetulla alueella kompostoitava erityisesti sitä varten suunnitellussa kompostointilaitteessa (kompostikäymälä), josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on suojattu haittaeläimiltä. 

Hyvin hoidettu komposti ei aiheuta haju- tai muita haittoja naapurustossa. Kompostin toimivuus edellyttää säännöllistä tarkkailua ja hoitoa. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on julkaissut kompostiohjeen, jonka avulla kompostointi onnistuu. Kompostoinnista kerrotaan lisää LSJH:n nettisivuilla.

Hyötyjätteet

Suuremmissa asuinkiinteistöissä on oltava jätteiden lajittelua varten keräysvälineet eri hyötyjätejakeille, kuten lasille, paperille, metallille ja keräyskartongille. Omakotiasukkaita varten kaupungin aluelle on järjestetty hyötyjätepisteitä, joissa kerätään yleisimmin paperia, lasia ja metallia. Joissakin pisteissä on lisäksi astiat keräyskartonkia varten. Hyötyjätteitä otetaan vastaan myös joidenkin kauppojen ylläpitämissä vastaanottopisteissä. Hyötyjätepisteisiin ei saa tuoda muita kuin niihin tarkoitettuja jätejakeita.

Hyötyjätepisteiden käystöstä sijainnista saa tarkempaa tietoa kierratys.info-sivustolta.

Vaaralliset jätteet (Ongelmajätteet)

Ongelmajäte-nimike on muuttunut vaaralliseksi jätteeksi jätelain uudistuksen myötä. Vaaralliset jätteet ovat jätteitä, jotka niiden kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet on niiden vaaraominaisuuksien vuoksi toimitettava ainoastaan niille erikseen varattuihin vastaanottopaikkoihin.

Vaarallisten jätteiden huolto on kotitalouksille maksutonta. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä otetaan vastaan Topinojan jätekeskuksen lajitteluasemalla sekä Tramel Oy:n SER-vastaanottopisteessä, os. Asianajajankatu 2 - 4, 20780 Kaarina. Tramel Oy on avoinna arkisin 8:00 - 16:00.

Topinojalla olevalla Ekokemin vastaanottoasemalla otetaan vastaan vain yritysten vaarallisia jätteitä.

Paristoja varten on vastaanottopisteitä hyötyjätepisteiden yhteydessä, ja niitä voidaan toimittaa myös vähittäiskauppoihin. Lääkejätteet voidaan toimittaa apteekkeihin. 

Sähkö- ja elektroniikkaromu

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkaromut on toimitettava niille erikseen varattuhin vastaanottopisteisiin. Kaarinassa sähkö- ja elektroniikkaromut kuten esimerkiksi televisiot, tietokoneet, kylmälaitteet ja pesukoneet otetaan vastaan Tramel Oy:n SER-vastaanottopisteessä, os. Asianajajankatu 2 - 4, 20780 Kaarina. Tramel Oy on avoinna arkisin 8:00 - 16:00.

Autonromut ja -renkaat

Käytöstä poistettuja autonromuja ja renkaita ei enää oteta vastaan kaatopaikoilla vaan ne on toimitettava niille varattuihin vastaanottopisteisiin. Lisätietoja romuajoneuvojen käsittelystä ja vastaanottopaikoista saa Suomen Autokierrätys Oy:n sivuilta.

Käytetyt autonrenkaat voit palauttaa rengasliikkeeseen. Renkaiden myyjien on vastaanotettava renkaat ilman eri veloitusta.