Tarkenna hakua

Purkamisluvat ja -ilmoitukset

Pienenkin rakennelman purkaminen saattaa edellyttää purkamisilmoituksen

Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään (MRL 127 §)

- asemakaava-alueella olevat rakennukset ja rakennelmat
- alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
- yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
- rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa

Purkamisilmoitus rakennuksen tai sen osan purkamiseksi edellytetään

- kaavoittamattomalla alueella olevat rakennukset ja rakennelmat (ellei yllämainittuja lupaa edellyttäviä seikkoja)
- kirjallinen ilmoitus on tehtävä rakennusvalvontaan vähintään 30 pv ennen purkamistyön suunniteltua aloittamista
- rakennusvalvonta voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista

Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita

- jos purkamisasia on käsitelty kiinteistöön kohdistuvan muun rakennusluvan yhteydessä
- katusuunnitelma tai hyväksytty tie- tai ratasuunnitelma edellyttää purkamista

Purkamisluvan edellytykset, MRL 139 §

Purkamistoimenpide ei saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.
Hakemuksessa tulee olla selvitetty hyväksyttävästi purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkamislupien ja -ilmoitusten käsittely rakennusvalvonnassa

Muun rakennuslupaa edellyttävän rakennushankkeen yhteydessä suoritettava purkamistoimenpide.
- purkutoimenpiteet esitetään rakennuslupahakemuksessa, pääpiirustuksissa ja naapurien kuulemisessa
- purkamisiin liittyvät toimenpiteet ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä

Erillinen purkamistoimenpide
- purkamislupahakemus tai -ilmoitus jätettävä rakennusvalvontaan

Toimitettava aineisto:
- purkamislupahakemus tai purkamisilmoitus
- omistusoikeuden osoittava asiakirja, kartta-aineisto
- naapurien kuuleminen (purkamisluvissa, ei edellytetä purkamisilmoituksissa)
- vastaavan työnjohtajan nimeäminen (purkamisluvissa, ei edellytetä purkamisilmoituksissa)
- purkamissuunnitelma (laajat purkamistoimenpiteet)

Rakennusvalvonta muistuttaa myös hakijan velvollisuudesta toimittaa Kaarinan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen purkutyön aloittamista rakennusjäteilmoitus sekä selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkamistoimenpiteen aloittaminen ja päättyminen

Purkamistoimenpiteeseen ryhtyminen
- purkamislupa myönnetty, vastaava työnjohtaja hyväksytty
- purkamisilmoituksen jättöpäivämäärästä on kulunut yli 30 päivää (eikä rakennusvalvonta ei ole edellyttänyt lupakäsittelyä)
- aloittamisilmoitus tehty
- rakennusjäteilmoitus tehty, selvitys rakennusjätteen käsittelystä tehty (ympäristönsuojeluviranomaiselle)

Purkamistoimenpiteen päättyminen
- rakennusvalvonnan loppukatselmus suoritettu (purkamisluvat)
- ilmoitus purkamistyön suorittamisesta tehty rakennusvalvontaan (purkamisilmoitukset)

Rakennusvalvonta ilmoittaa rakennuksen poistumasta rakennusrekisterin pitäjälle vasta kun loppukatselmus on suoritettu tai ilmoitus purkutyön suorittamisesta on tehty (poistuma kiinteistöverotuksesta).