Tarkenna hakua

Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Puiden kaataminen asemakaava-alueilla on luvanvaraista toimintaa. Puunkaatoluvat ovat maksullisia.

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueella on anottava kaatolupaa. Aina ei kuitenkaan kaatolupaa tarvita ja nämä ehdot on kirjattu omaan alaotsikkoon tämän tekstin loppuosassa. Asemakaava-alueen ulkopuolella suoritettuihin puunkaatoihin ei vaadita puunkaatolupaa ellei yleiskaavassa ole näin määrätty tai ellei alueella ole rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi. Mikäli puiden kaato muuttaa laaja-alaisesti maisemaa, tarvitaan kaatoja varten erillinen maisematyölupa. Puunkaato- ja maisematyölupia Kaarinassa myöntää suunnitteluhortonomi.

Puunkaatolupaa haetaan aina kirjallisesti. Lupaa haetaan joko sähköisellä lomakkeella tai Kaarinan yhteispalvelupisteistä saatavilla lomakkeilla. Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöiden on aina liitettävä kirjalliseen hakemukseensa ote pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamisesta on päätetty. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden puunkaatolupia voi hakea myös yhtiön isännöitsijä.

Mikäli tontilla on kaavamerkintä suojeltavasta puusta tai alueesta, on tontin omistajan pyydettävä lausunto kaupungin Ympäristönsuojelusta ja liitettävä se puunkaatolupahakemukseen.

Puunkaatoluvan saanut tontinomistaja huolehtii itse puunkaadoista. Kaarinan kaupungilla ei ole puunkaatopalvelua eikä puiden kuntokartoituspalvelua.

Maisematyöluvat ovat olleet 1.1.2013 alkaen maksullisia. 371 § Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan taksan uudistaminen, kaupunginhallitus 14.10.2013 DA 355/2012 mukaisesti puunkaadoista peritään seuraavanlainen maksu:

  • Maisemaa muuttava laaja-alainen puunkaato 500 euroa.
  • Puiden kaataminen 75 euroa.

Myönnetty lupa toimitetaan joko Kaarinan tai Piikkiön palvelupisteeseen. Asiakas lunastaa lupansa maksamalla maksun voimassa olevan taksan mukaisesti palvelupisteeseen.


Puunkaatolupaa ei asemakaava-alueella tarvita jonkin seuraavan ehdon täyttyessä:

1) Hyväksytyllä rakennusluvalla saa kaataa rakennusten ja kulkuväylien alle jäävät puut sekä rakennusten seinästä alle viiden (5) metrin päässä olevat puut.

2) Puut, jotka ovat talon seinästä alle viiden (5) metrin päässä, saa kaataa ilman lupaa.

3) Puut, jotka ovat metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan 5 cm tai alle, saa kaataa ilman lupaa.

Voit hakea puunkaatolupaa  täyttämällä lomakkeen tästä, tai käydä täyttämässä paperiversion Kaarinan Yhteispalvelupisteissä.


Lisätiedot:

Viheraluemestari

Tiina Ranki

puhelin 050 5415175