Tarkenna hakua

LVI-asiat ja jätevesikäsittelyjärjestelmän rakentaminen

Rakennuslupiin liittyviä KVV-, IV- ja JVK-asioita hoitaa alueen rakennustarkastaja. Vastaanottoaika tiistaina klo 9-11 ilman ajanvarausta, muulloin sopimuksen mukaan.

RAKENNUSHANKKEISIIN LIITTYVÄT LVI-ASIAT

KVV- ja IV-työnjohtajahyväksynnät, LVI-suunnitelmat ja tarkastusasiakirjat
Ennen asennustöihin ryhtymistä tulee hyväksyttää KVV- ja IV-työnjohtajat sekä toimittaa 2 sarjaa LVI-suunnitelmia
rakennusvalvontaan tai kaupungin yhteispalvelupisteeseen.

Vastaavilta työnjohtajilta edellytetään tarkastusasiakirjan ylläpitämistä. Tarkastusasiakirjapohja toimitetaan vastaaville työnjohtajille hyväksyntäpäätöksen liitteenä.

LVI-aloituskokoukset ja loppukatselmkset
Kaarina on luopunut LVI-aloituskokousmenettelystä (ellei lupaehdoissa ole erikseen määrätty). KVV- ja IV-työnjohtajien tulee olla läsnä kohteen käyttöönotto/loppukatselmuksessa.
Ennen kohteen käyttöönottokatselmusta KVV- ja IV-työnjohtajien tulee toimittaa tarkastusasiakirja liitteineen rakennusvalvontaan.

Tarkastusasiakirjan liiteaineisto
- vesijohtolaitteet, painekoe; erillinen pöytäkirja tai kirjaus tarkastuslistassa
- ilmanvaihdon säätö ja mittaus: tarkastuspöytäkirjakopio
- ilmanvaihdon tiiveyskoe; tarkastuspöytäkirjakopio (tarvittaessa)

VESI-, SADEVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMINEN

Verkostojen liittymisasioissa palvelee kaupungin vesihuoltoinsinööri.  

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN
RAKENTAMINEN / MUUTTAMINEN, ei verkostoa

Neuvonta
Rakennustarkastaja
- jäteveden käsittelyjärjestelmän rakentamiseen liittyvä neuvonta
- vastaanottoaika ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9-11

Ympäristönsuojeluviranomainen
- neuvonta; ympäristötarkastaja Pia Aarnio, (02)588 4824 tai 050 314 5240, pia.aarnio(at)kaarina.fi
- jäteveden johtamiseen ja puhdistusvaatimuksiin liittyvä neuvonta
- nykyiseen käsittelyjärjestelmään liittyvä selvitysvelvollisuus
- ympäristönsuojelumääräykset; vähimmäisetäisyydet, pohjavesi- ja ranta-alueet, jne

Rakennusvalvonnan lupakäsittely jätevesijärjestelmien rakentamiselle
Rakennusvalvonta
Rakennuslupaa edellyttävän uudisrakentamisen tai rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhteydessä rakennettava jätevesijärjestelmä käsitellään osana koko hankkeen rakennuslupaa; luvan ratkaisee rakennustarkastaja.

Toimenpidelupa edellytetään kun kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä rakennetaan tai sitä muutetaan omana erillisenä hankkeena:
- kokonaan uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen (erillisenä toimenpiteenä)
- vanhan järjestelmän tehostaminen uusilla käsittelylaitteilla
- vanhan laitteen muuttaminen toimintatavaltaan toisenlaiseksi laitteeksi

Lainsäädäntö
-
vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistön omistajalla on ensisijainen vastuu omasta vesihuollostaan. Kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä
- kiinteistöjen jätevesijärjestelmien rakentamista valvotaan maankäyttö- ja rakennuslailla. Jätevesijärjestelmät rakennetaan yleensä kiinteänä osana muuta rakennushanketta. Erillisenä rakennustyönä toteutettavalle jätevesijärjestelmän rakennus- tai muutostyölle tarvitaan toimenpidelupa
- ympäristönsuojelulaki ja hajavesiasetus määrittelevät jätevesien puhdistusvaatimukset
- ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu kuntakohtaisia suojaetäisyyksiä ja erityismääräyksiä pohjavesi- ja ranta-alueille

Ympäristönsuojeluviranomainen
- valvoo, että järjestelmät toimivat asetuksen vaatimusten mukaisesti ja että järjestelmää käytetään ja huolletaan laitetoimittajan ohjeiden ja kunnan määräysten mukaisesti
- puuttuu tarvittaessa laiminlyönteihin

Hajajätevesiasetus edellyttää suunnittelua ja lupaa
Rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaan lupaan on liitettävä hajajätevesiasetuksen mukainen pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma, jossa
- valittu rakennuskohteeseen soveltuva ratkaisu
- selvitetty tekniset ja aikataululliset mahdollisuudet liittyä yhteiseen viemäriin
- esitetty luotettavasti, että jätevesien käsittely täyttää vaatimukset

Suunnitelman sisältö
Suunnitelman sisältövaatimukset ovat lueteltu hajajätevesiasetuksessa
- kiinteistön ja suunnittelijan perustiedot
- olosuhteiden kuvaus, vaihtoehtojen tarkastelu, perustelut valitulle järjestelmälle
- järjestelmän mitoitus, vaihteluiden vaikutus toimivuuteen, laajennettavuus
- arvio puhdistustuloksesta ja ympäristökuormituksesta
- selonteko maastoselvityksestä, mahdollinen maaperätutkimus
- veden laatuun liittyvä riskin arviointi lähimmissä talousvesikaivoissa
- yleiskartta, asemapiirustus (laitteiston, vesi- ja viemärijohtojen sekä purkupaikan sijainti)
- tasopiirros, leikkauspiirustukset, detaljipiirustukset
- käyttö- ja huolto-ohje
Suunnitelmalta edellytettävä laajuus ja sen sisällön kattavuus riippuvat suunnittelukohteesta; mitä vaativampi kohde, sitä tarkempi suunnitelma.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja vastuut
Rakennustoimenpiteeseen ryhtyvällä on vastuu, että rakentamisessa noudatetaan annettuja säännöksiä ja rakennuskohde valmistuttuaan täyttää sille asetetut vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää että kohteeseen nimetään ja hyväksytetään pätevä suunnittelija, vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja.

Jätevesien johtaminen, naapurin suostumus
Jäteveden purkupaikka esitetään asemapiirustuksessa. Jos purkupaikka on naapurin rajan läheisyydessä ja käsitellyt jätevedet johdetaan esimerkiksi rajaojaan, tulee asian johdosta lupahakemukseen liittää naapurin kirjallinen suostumus. Mikäli naapurin suostumusta ei ole, rakennusvalvonta ei voi käsitellä jätevedenkäsittelyjärjestelmään liittyvää lupaa ennen kuin ympäristönsuojeluviranomaisen on tehnyt asiasta jäteveden johtamispäätöksen (haettava erikseen).