Tarkenna hakua

Suunnittelutarveluvat

Kaavoittamattoman alueen rakennuspaikkastatus ja rakennusoikeus ratkaistaan suunnittelutarvekäsittelyllä 

SUUNNITTELUTARVELUPA, rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella ja suunnittelutarvealueella
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin; kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Nämä suunnittelutarvealueet ovat määritetty rakennusjärjestyksessä.

Suunnittelutarve määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 72 §:n sekä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella. Myös merkittävä yksittäinen hanke saattaa edellyttää suunnittelutarvelupaa. Suunnittelutarvelupa edellytetään esimerkiksi uusien rakennuspaikkojen muodostamiseksi. Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarvelupaa. Suunnittelutarve­luvan ratkaisee kaupunkikehityslautakunta. Lupa-aineisto toimitetaan  Kaarinan kaupungin kaavoitustoimistoon tai yhteispalvelupisteeseen.

Edellyttääkö minun hankkeeni suunnittelutarvelupaa?
Toimita tiedustelu asiasta sähköpostitse (eveliina.etelakoski(at)kaarina.fi) tai postitse. Liitä mukaan karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus (pinta-ala). Palautteena annamme sinulle kommentit ja toimintaohjeet.

SUUNNITTELUTARVELUVAN HAKEMINEN, aineisto
Suunnittelutarvelupaan liitettävät asiakirjat:
Hakemuslomake. Hakemuslomake sisältää täyttöohjeet, joita on noudatettava. Haettava rakennusoikeus kannattaa pyöristää ylöspäin, sillä varsinaista rakennuslupaa ei voi myöntää suuremmalle rakennukselle kuin suunnittelutarveluvassa on myönnetty.
Kartat. Kartta-aineisto tilataan kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden karttakopioinnista; kartat suunnittelutarvelupaa varten. Yleensä kannattaa tilata heti kartat rakennuslupaa varten. Suunnittelutarvelupahakemukseen voi liittää karttasarjasta kopiot. Alku­peräiset kartat liitetään vasta rakennuslupahakemukseen. Kopiokarttasarjan tulee sisältää vähintään pohjakartan otteen ja kaavaotteen.
Selvitys omistusoikeudesta. Lupaa hakee kiinteistön omistaja. Hakemukseen tulee liittää lain­huutotodistus, kauppakirjan tai perunkirjan kopio tai muu omistusoikeuden osoittava asiakirja.
Asemapiirros, 3 kpl. Pätevän suunnittelijan laatima asemapiirustus. Asemapiirroksen laatimisohje on alla.
Naapureiden kuuleminen. Rakennuspaikan naapurustolle esitetään valmis hakemus, asemapiirros ja mahdolliset julkisivuluonnokset. Naapurit allekirjoittavat kuulemislomakkeen. Naapu­reilla on mahdollisuus kirjata lomakkeeseen myös mahdolliset huomautuksensa rakennus­hankkeen johdosta. Naapureita ovat myös kulmittain olevat rajanaapurit; tien tai kadun, kapean puiston tai vesistön vastapuolella olevat kiinteistöt.

Lomakkeet
Lomakkeita saa Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteestä, rakennusvalvontatoimistosta tai kaupungin www-sivuilta (rakennusvalvonta/lomakkeet).

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN JA LUVAN KÄSITTELY
Hakemus liitteineen toimitetaan yhteispalvelupisteeseen tai kaavoitustoimistoon. Lupapäätöksen tekee kaupunkikehityslautakunta. Valmistelijana toimii toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski ja lupien esittelijänä toimii kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki.

Käsittelyajat
Lupien käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Maksut
Suunnittelutarveluvan hinta on 600 €. Kielteisestä päätöksestä peritään 230 €.

Muutoksen haku
Päätös toimitetaan julkipanon jälkeen hakijan osoittamaan postiosoitteeseen muutoksenhakuohjeineen.

Rakennusluvan hakeminen
Rakennuslupaa voi hakea samanaikaisesti suunnittelutarveluvan kanssa, jolloin mahdollistetaan lupaan liittyvä ennakoiva valmistelu. Rakennuslupa on käsiteltävissä kuitenkin aikaisintaan kun myönteinen päätös suunnittelutarveluvasta on tehty ja suunnittelutarvepäätös lainvoimaisuusmerkintöineen on toimitettu rakennuslupahakemuksen liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan lupapäätökseen haetaan hakijan toimesta alkuperäiseen lupapäätösasiakirjaan Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta.

YHTEYSTIEDOT

VALMISTELIJA; toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski p. (02) 588 4809 ja 050 3730 763, eveliina.etelakoski(at)kaarina.fi (Kaavoitus, Lautakunnankatu 4 B,  2 krs).

ESITTELIJÄ; kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki p. (02) 588 4805, pasi.aromaki(at)kaarina.fi (Kaavoitus, Lautakunnankatu 4 B,  2 krs).

Kaupunkikehityslautakunnan sihteeri: toimistosihteeri Eija Laurila, p. (02) 588 4827, eija.laurila(at)kaarina.fi (Lautakunnankatu 4 B,  2 krs)

Karttakopiointi, Lautakunnankatu 4 B,  2 krs, p. (02) 588 4843, teija.wahlberg(at)kaarina.fi

Yhteispalvelupiste Kaarina, Lautakunnankatu 4 B, katutaso,
p. (02) 588 4010, yhteispalvelupiste(at)kaarina.fi

Yhteispalvelupiste Piikkiö, Hadvalantie 9, Piikkiö, p. (02) 588 4020,  yhteispalvelupiste(at)kaarina.fi

Turun hallinto-oikeus, p. vaihde 010 36 42400, p. 0100 86 355, PL 32, 20101 Turku (posti),Sairashuoneenkatu 2-4 (käyntiosoite),
turku.hao(at)oikeus.fi