Tarkenna hakua

Uudisrakentaminen edellyttää rakennuslupaa

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia mm. rakentamisen laajuudesta riippuen.

Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen (esimerkiksi kylmän kuistin tai varaston muutos lämpimäksi tilaksi). Peruskorjauksen osalta sen luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden. 

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa (esimerkiksi vaatehuoneen muutos saunatilaksi). Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.

Rakennusluvan saamisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että kiinteistö on muodostettu asemakaavan mukaiseksi tontiksi. Lisätietoa aineesta löytyy Kiinteistönmuodostus-sivulta.

Alla olevaan luetteloon on kirjattu tyypillisiä asiakirjoja, joita tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi.

  • pääpiirustukset 2 sarjana (yhteen sarjaan seläkkeet ja värimallit)
  • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta)
  • kaupparekisteriote tai muu nimenkirjoitusoikeusselvitys (jos hakijana yhtiö)
  • kaava- ja karttaotteet (enintään 6kk vanhat) toimistovirkailija Teija Wahlberg
  • väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1, RH2
  • erillinen selvitys suunnittelijan/suunnittelijoiden kelpoisuudesta
  • selvitys naapureiden kuulemisesta
  • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä perustamistavasta
  • energiaselvitys, joka sisältää myös energiatodistuksen ja lämpöhäviölaskelmat

Suunnitelmat on hyvä esitellä rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa eli ennen rakennusluvan jättämistä. Tällöin voidaan etukäteen myös täsmentää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Kaikki rakennusluvat ratkaistaan Kaarinassa viranhaltijapäätöksin. Rakennustarkastajat käsittelevät lupa-asioita kerran viikossa.

Lupapäätös ja asiakirjat toimitetaan postitse hakijalle.

Rakennuslupakartta-aineisto on rakentamista varten tarvittava kartta- ja otekokonaisuus.

Aineisto sisältää kantakarttaotteen, kunnallisteknisen otteen, josta ilmenee rakennetut vesi- ja viemärijohdot sekä sadevesiviemärit korkeustietoineen ynnä materiaali/koko-tietoineen, kiinteistörekisteriotteen, kaavaotteen merkkien selityksineen, tonttikartan (asemakaava-alueella) ja mahdolliset rakentamistapaohjeet. Tilauslomake ja yhteystiedot löytyvät Rakennuslupakartta-sivulta.