Tarkenna hakua

Hankintamuodot

Hankinta tehdään avoimena tai rajoitettuna-, neuvottelu- dynaamisena- tai nettihuutokaupalla suorana hankintana.

Hankinta on liiketoimintaa ja siksi hankintamuoto on valittava niin, että se on kokonaisvaikutukseltaan kaupungin kannalta edullisin. Hankintamuoto valitaan ennen hankintaprosessin käynnistämistä. Kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on sovellettava asianomaisissa asetuksissa määrättyjä menettelytapoja ja toiminta-aikoja. 

Avoin ja rajoitettu hankinta

Avoimessa ja rajoitetussa hankinnassa hankintapäätös tehdään saatujen tarjousten perusteella ilman päätöstä edeltäviä hinta-, ehto- yms. neuvotteluja tarjoajien kanssa.

Avoimessa hankintamenettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat antaa tarjouksia. Tarjouspyynnöstä ilmoitetaan julkisesti.

Rajoitetussa hankintamenettelyssä hankintayksikkö pyytää tarjouksen valitsemiltaan ehdokkailta.

Suora hankinta

Suorassa hankinnassa tehdään hankintapäätös tai puitesopimus kilpailuttamatta ehdokkaita.

Suoraa hankintaa voidaan käyttää, kun

 1. Hankintatoimisto on tehnyt puitesopimuksen.

 2. Hankittavaa tavaraa tai palvelua ei ole muualta saatavissa.

 3. Huolto-, varaosa- tai muut tekniset syyt vaativat määrätynlaisen hankinnan suorittamista.

 4. Kyseessä on yllätyksellinen ja poikkeuksellisen kiireinen hankintatarve; vaihtoehtona neuvotteluhankinta.

 5. Hankitaan arvoltaan vähäinen määrä tavaraa tai palveluja ja laatu sekä hinta tiedetään aikaisempien ostojen, hinnaston tai tiedustelujen perusteella.

 6. Ostetaan pieni koe-erä kokeilutarkoitukseen.

 Neuvotteluhankinta

Neuvotteluhankinnassa tehdään hankintapäätös saatujen tarjousten ja tarkentavien neuvottelujen perusteella. Neuvottelu käydään niin monen tarjoajan kanssa kuin kilpailunäkökodat ja hankinnan kokonaisvaikutuksen edullisuus sekä tasapuolinen käsittely vaatii. Vähimmäisvaatimuksena pidetään kolmea (3) tarjoajaa.

Neuvotteluhankinnan käytöstä ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Päätös voidaan tehdä tarjousten pohjalta myös ilman neuvotteluja.

Avoimesta ja rajoitetusta hankintamenettelystä voidaan siirtyä neuvotteluhankintaan, mutta on tärkeää, että siirtyminen tapahtuu muodollisesti oikein. Tätä mahdollisuutta tulee käyttää vain, jos todennäköinen taloudellinen tai muu hyöty on huomattava.

Perusteet esimerkiksi:

 1. Ko. alalla tai tilanteessa ei ole riittävää kilpailua.

 2. Hankinta on teknisesti hankala tai erityislaatuinen.

 3. Hankintaan liittyy uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen.

 4. Hankintakustannuksista on merkittävää epävarmuutta.

 5. On olemassa selvä standardisoimis- tai yhtenäistämistarve.

 6. Kysymyksessä on aikaisemmin sovittu jatkohankinta, jota ei erityisistä syistä ole aihetta kilpailuttaa.

 7. Hankinta on yllättävä ja kiireellinen; vaihtoehtona suorahankinta.

 8. Tarjousten perusteella todetaan, ettei muuta hankintamuotoa käyttäen päästä tyydyttävään ratkaisuun.

 9. Muu erityinen edellä mainittuihin verrattava syy.

Neuvotteluhankinnan vaiheet on kirjattava ja syy sen käyttöön on merkittävä hankintapäätökseen. Neuvottelumenettelyn valitseminen ei oikeuta poikkeamaan yleisistä hankintaperiaatteista, tarjolla olevien kilpailumahdollisuuksien käytöstä eikä saatujen tarjousten tasapuolisesta käsittelystä.