Tarkenna hakua

Hankintasopimus

Hankinnasta on tehtävä kirjallinen sopimus, jos toimittaja, kaupungin etu tai hankinnan laatu, laajuus tai muut seikat edellyttävät.

Tilaus 

Hankintalain mukaan sopimus syntyy kun ostaja hyväksyy tarjouksen. Tarjous voidaan hyväksyä suullisesti, kirjeitse jne. Paras tapa on kirjallinen hankintapäätös. Siinä tulee myös esittää perustelut hankintapäätökselle, muutoin ei valitusaika lähde juoksemaan. Mikäli tilaus poikkeaa tarjouksesta on muutokset kirjattava. Tilausvahvistus pyydetään tarvittaessa.

Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille. Päätökseen tulee myös liittää muutoksenhakuohjeet. 

Sopimus

Sopimusasiakirja laaditaan samansisältöisenä kahtena kappaleena; yksi kummallekin osapuolelle. Sopimukseen tulee ainakin seuraavat kohdat:

 1. Sopijapuolet
 2. Hankinnan sisältö; laji, laatu, määrä
 3. Hankintahinta; yksilöitynä
 4. Kauppahinnan suorittaminen
 5. Toimituslausekkeet
 6. Toimitusaika
 7. Päiväys ja allekirjoitus

Tarvittaessa lisäksi:

 1. Sopimusasiakirjat
 2. Vakuudet
 3. Tarkastusoikeus/-velvollisuus
 4. Viivästymisestä ilmoittaminen
 5. Sopimussakko
 6. Ylivoimainen este ja sen ilmoittaminen
 7. Takuu
 8. Sopimuksen siirtämisoikeus
 9. Sopimuksen purkamisoikeus
 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen
 11. Muut tapauskohtaiset määräykset

Ennakot ja vakuudet

Myyjälle voidaan maksaa ennakkoa hankinnan osamaksuna. Siitä tai myyjän haltuun luovutetuista raaka- tai tarveaineista on vaadittava vakuus, ellei hankinnan luonne huomioiden se ole tarpeetonta.