Tarkenna hakua

A1108B Kauselan muutos

Kaarinan kaupunki on tehnyt suunnittelualueella kaavamuutoksen, joka on tullut voimaan 17.6.2015. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena oli laatia poistuvan Silvolan päiväkodin tilalle asemakaava, joka mahdollistaisi vähäisen täydennysrakentamisen sekä toisaalta olemassa olevien rakennusten myynnin. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta Silvolan päärakennuksen tonttia sekä siihen liittyvää suurta piharakennusta, joiden osalta on neuvoteltu myynnistä keväällä 2017. Kaavallisesta näkökulmasta hankalaksi on koettu piharakennukselle osoitettu kulkuyhteys. Maastokäyntien ja neuvotteluiden perusteella on katsottu parhaaksi vaihtoehdoksi, että kulkuyhteys tontille järjestetään Kipparikadun puolelta Silvolanpuiston eteläreunaa pitkin. Kulkuyhteys on tarkoitus järjestää niin, että tontteja laajennetaan pohjoiseen. Kaarinan kaupunki myy kaavan mukaisen lisäalueen tonttien osaksi sen jälkeen, kun kaavamuutos on tullut voimaan.

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee Kaarinantien, Silvolanpuiston, Kultanummenkujan ja korttelin 1108 eteläosaan rakennettavien uusien asuinrakennusten rajoittamalla alueella.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualue sijaitsee noin 500 metriä Turun kaupunkiseudun rakennemallin alueen 50 rajan pohjoispuolella (Auranlaakso: uusi tiivis pientaloalue).

Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavan mukaisella taajamatoimintojen alueella, A. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita ja erityisalueita.

Suunnittelualueella on voimassa Littoisten osayleiskaavan muutos Auranlaaksossa (11.5.2016). Osayleiskaavan muutoksessa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta, AP-3, ja suojaviheraluetta, EV. Silvolan päärakennus ja kivinavetta ovat osayleiskaavassa rakennussuojelukohteita. Lisäksi koko Silvolan mäki kuuluu kokonaisuudessaan muinaismuistokohteeseen, Kauselan kylätontin osa.

Suunnittelualueella ovat voimassa Iso-Kauselan asemakaava (4.2.1980) sekä Kauselan ja Iso-Kauselan asemakaavan muutos (17.6.2015). Asemakaavoissa suunnittelualue on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, AL, erillispientalojen korttelialuetta, AO, ja puistoa, VP. Tontit sijaitsevat alueella, johon kohdistuu kaavamääräys, /s, alue, jolla ympäristö säilytetään. Määräyksen tarkoituksena on suojella kokonaisuus historiallisen Kauselan kylätontin osana. Kaikki olemassa olevat rakennukset on suojeltu asemakaavassa määräyksellä, sr-2, paikallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennussuojelukohde. Rakennuksia ei saa purkaa tai tehdä muita sellaisia toimenpiteitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton, muiden kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten rakenteiden arvoja.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan tarkoituksena on siirtää korttelin 1108 tonttien 1 ja 4 pohjoisrajaa Silvolanpuiston alueelle niin, että kulkuyhteys tontille 4 on mahdollista toteuttaa tonttien sisäisin järjestelyin.