Tarkenna hakua

A1550 Topinojan kiertotalouspuiston asemakaava

Lounais-Suomen Jätehuolto oy on tehnyt aloitteen Turun kaupungille asemakaavan muuttamisesta Topinojan alueella. Suunnittelualue ulottuu osittain myös Kaarinan kaupungin puolelle. Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Turun kaupungin toimesta yhtenäisenä kokonaisuutena. Päätöksenteon osalta kumpikin kaupunki tekee kaavaa koskevat päätökset tavanomaisen kaavoitusmenettelyn mukaisesti omalta alueeltaan.

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee Kaarinan kaupungin alueella likimääräisesti Turun kaupungin rajan, Turun Kehätien ja Linnavuoren kallion rajoittamalla alueella.

Kaavoitustilanne:

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP), erityistoimintojen alueeksi (E), virkistysalueeksi (V) sekä pieneltä osin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueen halki kulkee suurjännitelinja ja jätekeskuksen alueelle päättyy maakaasuverkon reittivaihtoehto. Suunnittelualueen kaakkoisreunalla kulkee ulkoilureitti.

Yleiskaavojen osalta Turun puoleinen osa on osoitettu Turun yleiskaava 2020:ssä erityisalueeksi (E), tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi (T) sekä pieneltä osin suunnittelutarvealueeksi (st). Suunnittelualueen itä-kaakkoispuolella on Aurajokilaaksoon rajoittuva virkistysalue, joka on lisäksi osoitettu kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokkaaksi alueen osaksi. Kaarinan puoleisella suunnittelualueella ei ole yleiskaavaa.

Turun puoleisella osalla on voimassa kaksi asemakaavaa. Toinen on vuodelta 2008 (työnimi Maakaasuturbiinit) ja toinen 2010 (työnimi Topinojan jätekeskus). Näissä asemakaavoissa alueet on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueiksi (ET), jätteenkäsittelyalueeksi (EJ), suojaviheralueiksi (EV) sekä vähäisessä määrin katualueiksi. Kaarinan kaupungin puoleisella suunnittelualueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan tavoitteena on tukea Topinojan jätekeskuksen alueen muuttamista kiertotalouteen painottuvaksi kokonaisuudeksi.