Tarkenna hakua

A23050_Salvelan_muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena kehittää alueen maankäyttöä siten, että rakennusten myynti on mahdollista. Urheilukentän alueen kaava päivitetään vastaamaan toteutunutta tilannetta. Huttalanmäki säilytetään viheralueena.

Sijainti:

Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Koulutie, Turun kehätie (Ohikulkutie) ja Makarlantie. Tärkein suunnittelukohde on Savelan kartanon eli entisen Piikkiön kunnanviraston alue.

Nykytilanne:

Alueen lounaisosassa sijaitsee nykyisin päiväkotina toimiva Salvelan kartano sekä muutamia asuin- ja talousrakennuksia. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat liikuntahalli ja rakenteilla oleva urheilukenttä.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Koulukeskuksen alueen rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos (hyv. 1984). Suunnittelualueen lounaisosa on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta, YH. Alueella suoritettavissa toimenpiteissä tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen arvokkaan miljöön säilyttämiseen. Koulutien ja Makarlantien kulmauksessa on yleinen pysäköintialue.

Suunnittelualueen pohjoisosa on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, YU, sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, VU. YU- ja VU-korttelien välissä sijaitsee Hallitie - niminen katu. Koulutien päästä on kevyen liikenteen yhteys Turun kehätien ali Makarlan asuinalueelle.

Suunnittelualueeseen sisältyy myös osa Huttalanmäen puiston lähivirkistysaluetta, VL. Huttalanmäelle on merkitty jalankululle ja pyöräilylle varattu tiealue, jolla rakennuspaikalle ajo on sallittu. Huttalanmäen huipulla sijaitsee yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, ET.