Tarkenna hakua

A2451 Verkakylän laajennus

Verkakylän asemakaavan laajennuksen suunnittelu on käynnistynyt erilaisten selvitysten laatimisella. Vuosien 2015 ja 2016 aikana on alueelta tehty maaperäselvitys, meluselvitys, tärinäselvitys ja hulevesiselvitys. Erilaisiin selvityksiin voi tutustua oikean palstan tiedostojen avulla. Asemakaavaa koskeva kaavaluonnos on hyväksytty syksyllä 2016.

Nykytilanne:

Verkakylän asemakaavan laajennuksen laatimisesta Kaarinantien, Verkakaaren, Rohdintien ja rautatien rajoittamalle alueelle on neuvoteltu alueen yksityisten maanomistajien kanssa pitkään. Kaavoittamisen haasteina on pidetty alueen mahdollisesti vaikeita perustamisolosuhteita ja hulevesien heikkoa poistumista alueelta. Alueen halki kulkee myös suurehko vesihuoltolinja. Vuosien 2012-2014 välisenä aikana on kaavoituksen käynnistämisestä ja maankäyttösopimuksista neuvoteltu alueen 12 maanomistajan kanssa. Sopimuksista on päästy nyt käytännössä neuvottelutulokseen. Yksityisten maanomistajien lisäksi Kaarinan kaupunki omistaa maata Pirtakadun ja Rohdintien kulmassa.

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt sopimusvalmistelujen jälkeen selvitysten tekemisellä. Selvitysten tueksi on laadittu maankäyttökaavio, jonka pohjalta on arvioitu rakentamisen vaikutuksia selvitettävänä olleisiin osa-alueisiin. Viimeiset selvitykset ovat valmistuneet keväällä 2016. Varsinaisen asemakaavan laatimista voidaan jatkaa ottaen huomioon selvitysten tulokset.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue sijaitsee Kaarinantien, rautatien, Rohdintien ja Verkakaaren rajoittamalla alueella.

Kaavoitustilanne:

Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, A. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita.

Suunnittelualue sijaitsee Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukaisella alueella 56: Littoinen, Verkakylä: uusi tiivis pientaloalue. Rakennemallin alueen asukasmäärän lisäyksen tulisi olla vuoteen 2025 mennessä 1200 asukasta. Radanvarsipyörätien rakentaminen Kupittaan ja Littoisten välille on rakennemallin liikenteen kehittämisen toimenpiteenä vuoteen 2025 mennessä.

Suunnittelualueella on voimassa Littoisten osayleiskaava (18.4.2001). Osayleiskaavassa suunnittelualue on uutta pientalovaltaista asuntoaluetta, AO-2, joka on tarkoitettu toteutettavaksi vuoden 2010 jälkeen. Omakotitalovaltainen asemakaavoitettava alue. Aluevarausmerkintä sisältää tonttikadut ja pienet puistot. Tavoitteellinen tonttitehokkuus on e=0.20 ja kerrosluku I – I u 2/3. Radan lähellä oleva pieni rakennusryhmä kuuluu osayleiskaavassa alueeseen, jolla ympäristö säilytetään, /s. Vanha taajama-alue. Laadittaessa alueelle asemakaavoja tulee vanhan rakennuskannan, tieverkon ja olemassa olevan puuston olla suunnittelun lähtökohtana. Verkakaaren, Kaarinantien ja rautatien liepeillä on osayleiskaavassa suojaviheraluetta, EV, ja lähivirkistysaluetta, VL.

Suunnittelualueella ovat osittain voimassa Verkakylän asemakaavat (18.4.1979 ja 28.8.2000).Asemakaavoissa suunnittelualue on puistoa, P ja VP, sekä rakennuskaavatiealuetta. Suurin osa alueesta on kaavoittamatonta.  

Asemakaavan tarkoitus:

Asemakaavan tavoitteena on rakentaa uusi pientaloalue Kaarinantien, rautatien, Rohdintien ja Verkakaaren rajoittamalle alueelle.