Tarkenna hakua

A25230 Katari

Maankäyttö- ja rakennuslain § 60 mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Katarin alueella asemakaavat ovat osittain teknisesti vanhentuneita ja toteutumattomia. Monin paikoin nykyisissä kaavoissa esitetyt ratkaisut ovat vaikeita tai jopa mahdottomia toteuttaa. Tämä koskee erityisesti Katarin alueella kiinteistöjen ja katualueiden välisiä rajoja. Kiinteistö- ja paikkatietolaitos on kokenut alueella olevien tonttien lohkomisen haasteelliseksi.  

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Helsingintien, Luodontien, Rastaantien, Peipontien, Katarintien, Raivonmäen metsän, Hanhitien, Sorsatien ja Piikkiönjoen rajoittamalla alueella.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella ovat voimassa Keskustan eteläosan asemakaava (16.2.1973) ja Puostan ja Katarin asemakaava (30.8.1993). Suunnittelualue on pääasiassa erillispientalojen korttelialuetta, AO-1 tai AO-2. Osa tonteista on rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta, AOR. Asemakaavoissa on lisäksi lähivirkistysaluetta, VL, liikennealuetta, LYT, ja rakennuskaavatiealuetta.

Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan tavoitteena on uudistaa Katarin alueen asemakaavoja ja korjata kiinteistötekniset virheet nykyisten asemakaavojen osalta. Lisäksi asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkistetaan olemassa olevien rakennusten sijainnit, rakennusoikeudet ja muut tiedot ja tarvittaessa muutetaan kaavamääräyksiä niiden osalta. Asemakaavojen muutos antaa mahdollisuuden hyvin vähäiseen täydennysrakentamiseen Katarin alueella. Uusia rakennuspaikkoja voi muodostua alueelle noin 5-10 kappaletta.