Tarkenna hakua

A25500 Toivonlinnan asemakaavan muutos

Asemakaavan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää Toivonlinnan koulua ja sen lähiympäristöä monipuoliseksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi, jossa asuminen ja palvelut toimivat yhdessä yhteisöllisessä ympäristössä.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue käsittää Suomen Adventtikirkon omistaman Toivonlinnan koulun asemakaavoitetun alueen Toivonlinnantien päässä Piikkiössä.

Nykytilanne:

Suunnittelualue käsittää Toivonlinnan koulun alueen. Koulun toiminnan kehittämiseksi on Suomen Adventtikirkko tehnyt kaavoitusaloitteen, jossa tavoitteena on muuttaa nykyistä vanhentunutta asemakaavaa vastaamaan nykypäivän tarpeita. Kaavamuutoksen aikana selvitetään muun muassa lisärakentamisen mahdollisuus alueella. Koulun toiminnallisella alueella on nykyisin useita rakennuksia, joista merkittävä osa on kartoittamatta. Myös rakennusrekisterin tiedot ovat rakennusten osalta puuttellisia. Alueen rakennuskanta on kartoitettu työn alkaessa, jotta olemassa olevien rakennusten tietoja on mahdollista tarkastaa. Suunnittelualueella sijaitsee myös vanhempia huvilatyyppisiä rakennuksia, joiden suojelutilanne selvitetään kaavamuutoksen yhteydessä. 

Merkittävä osa koulun lähiympäristöstä on sen piha-alueesta muodostunutta hoidettua avoimehkoa nurmikenttää. Suunnittelualueen itäosassa on vanhaa peltomaata, joka nykyisin on luonnontilaisena olevaa joutomaata. Ranta-alueella on paikoin luonnonarvoiltaan monipuolisia kohteita. Alueelta on tehty myös luontoselvitys. Kaavatyön aikana arvioidaan laaditun selvityksen kattavuus ja mahdolliset täydennystarpeet. Suunnittelualueen koillis- ja pohjoisosassa sijaitsee Kotkavuoren kallion Natura-alue. Vaikutukset Natura-alueeseen selvitetään kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä.

Kaavatilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Toivonlinnan asemakaava (28.7.1988). Asemakaavassa suunnittelualue on yleisten rakennusten korttelialuetta, Y. Korttelin yhteenlaskettu kerrosala on 25000 k-m2, josta saadaan käyttää enintään 4000 k-m2 henkilökunnan asuinhuoneistoja varten. Kortteli sisältää useita erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka on erotettu nykyisessä asemakaavassa toisistaan osa-alueen rajoilla. Korttelin keskiosaan tulee alueen itäosasta Toivonlinnantie, joka on asemakaavassa yleisen tien aluetta, LYT.