Tarkenna hakua

A2633 Hiiskanaukeantien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa katualueiden rajoja ja mitoituksia niin, että Hiiskanaukeantien varteen on mahdollista rakentaa kevyen liikenteen tie. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tehdään tarvittaessa järjestelyjä kiinteistöjen rajojen ja maanomistuksen osalta.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue sijaitsee Kaarinantien ja Hiiskanaukeantien liittymän ja Hiiskanmäen asuntoalueen välisellä alueella.

Nykytilanne:

Kaupungin tekninen osasto on käynnistänyt kevyen liikenteen tien suunnittelun Hiiskanaukeantien varteen Hiiskantien ja Kaarinantien alikulkutunnelin välillä. Nykyisessä asemakaavassa osa Hiiskanaukeantiestä on korttelialuetta. Kevyen liikenteen tien rakentamisen edellytyksenä Hiiskanaukeantien varteen on asemakaavan muutos, jossa katualue määritellään uudelleen. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maaomaisuuden muutoksiin vaadittavat sopimukset Kaarinan kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä.

Suunnittelualue käsittää Hiiskanaukeantien ja sen vierialueet. Asemakaavan muutoksessa on mukana myös Kaarinantien ja Hiiskanaukeantien risteyksessä sijaitseva kaupan kiinteistö. Hiiskanaukeantien itäpuoli on peltoa. Tien länsipuolella on Hiiskanaukeantien ja Kaarinantien välissä kaupan lisäksi muutamia pienyrityksiä. Hiiskanmäen taajama sijaitsee suunnittelualueen kaakkoispuolella. Kevyen liikenteen Kaarinantien alikulku sijaitsee Hiiskanaukeantien pohjoispuolella. Kaarinantien itäpuolella ei Hiiskanmäen asuntoalueelta ole yhtenäistä kevyen liikenteen tietä Kaarinantien kevyen liikenteen väylälle. Uusi yhteys tarvitaan Hiiskantien ja alikulkutunnelin välille.

Kaavatilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Hiiskanaukean asemakaava ja asemakaavan muutos (27.10.1993). Asemakaavassa suunnittelualue on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta, TY, ja rakennuskaavatiealuetta. Rakennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta saa käyttää 10 % myymälätiloja varten.