Tarkenna hakua

A2662 Paltan asemakaava

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 23 ha, josta Kaarinan kaupunki omistaa noin 9 ha. Kaarinan kaupungin omistama alue sijoittuu suunnittelualueen lounaisosaan. Kaavan yhteydessä laaditaan maankäyttösopimukset alueen yksityisten maanomistajien kanssa. 

Suunnittelualue:

Suunnittelualueeseen kuuluu Verkakaaren eteläpuolella sijaitseva metsäalue (nk. Paltanmäki) ja osa sen eteläpuolella olevasta peltoalueesta. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Verkakaari, Vanhanunnantie, Tammirinne, Paltantie, peltoalueen keskellä oleva pohjois-eteläsuuntainen kiinteistöraja, Lakarin kaatopaikka-alueen pohjoispuolinen metsä, Pellonpääntien eteläpuolella olevat metsäsaarekkeet ja Pellonpääntie.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualue on Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahv. 2004) taajamatoimintojen aluetta (A) ja virkistysaluetta (V).

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alue on osa aluetta 56, uusi tiivis pientaloalue. Koko alueen 56 väestömäärän lisäys on 2 400 uutta asukasta.

Suunnittelualue on Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaavassa (hyv. 2013) pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-1 ja AP-2) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Pellonpääntieltä etelään on osoitettu virkistysreitti. Peltoalueelle sijoittuvalla AP-1 alueella tavoitteellinen tonttikoko on 800 - 1000 m2. Metsäiselle mäelle sijoittuvalla AP-2 alueella tavoitteellinen tonttikoko on 1000 – 1500 m2.

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Alue rajoittuu pohjoisessa ja etelässä jo asemakaavoitettuihin alueisiin.

Kaavan tarkoitus:

Tarkoitus on suunnitella osayleiskaavan mukainen asuinalue. Alueella tulee olemaan pääasiassa omakotitaloja ja vähäisessä määrin rivitaloja. Uusia tontteja muodostuu noin 80 kpl. Suunnittelualueella huomoidaan hulevesien käsittely ja viivytys, jotta alueen rakentaminen ei kuormita Myllyojaa.