Tarkenna hakua

A2830 Lakarin katuyhteys

Krossin ja Lakarin yritysalueiden kehittämisen kannalta olennaista on, että olemassa oleville asemakaava-alueille saadaan toimiva katuyhteys moottoritieltä ja Kaarinantieltä. Lakarin katuyhteyden asemakaava on käynnistetty  kaavoitus- ja rakennuslautakunna päätöksella 8.3.2017 § 31. Kaavatyön pohjaksi on laadittu selvitykset uuden katuyhteydem linjausvaihtoehdoista (Pöyry, 2017) ja kadun rakentamisen vaikutuksista luontoarvoihin (Pöyry, 2017). Kaavatyössä arvioidaan erityisesti hankkeen yritysvaikutukset sekä toteutuksen vaikutukset luontoarvoihin.

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee moottoritien ja Krossinkaaren koillispuolella. Sitä rajoittavat likimääräisesti moottoritie, Krossinkaari, Hiiskanmäen pientaloalue ja Vainutien eteläpäästä Lakarintielle kulkeva kiinteistöjen raja.

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) alue on työpaikka-aluetta (TP) ja virkistysaluetta (V).

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alueen itäosa on osa aluetta 58, Krossi, uusi työpaikka-alue. Alueen länsiosa on viheralutta.

Alueella on voimassa moottoritien varren osayleiskaava (hyv, 1996). Siinä alue on uutta yritystoiminnan aluetta (TY), retkeily- ja ulkoilualuettta (VR), lähivirkistysaluetta (VL) ja suojaviheraluetta (EV).

Alueella ei ole asemakaavaa. Alue rajautuu pohjoisessa ja kaakossa jo asemakaavoitettuihin alueisiin.

Kaavan tavoite:

Krossin ja Lakarin yritysalueiden kehittämisen kannalta olennaista on, että olemassa olevalle asemakaava-alueelle saadaan toimiva katuyhteys Kaarinantieltä ja moottoritieltä. Asemakaavatyön pohjaksi on laadittu selvitys linjausvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista alueen luontoarvoihin. Katuyhteys tullaan todennäköisesti toteuttamaan yleiskaavaan merkittyä linjausta etelämmäksi. Kaavoitusvaiheessa selvitetään alustavat rakentamiskustannukset eri katuvaihtoehdoille ja lunastuksille. Kaavatyössä tutkitaan suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevien pientalokiinteistöjen soveltuvuus yritystoiminnalle. Kaavassa ei ole tarkoitus osoittaa muita uusia rakentamispaikkoja. Suunnittelualueen pohjoisosa kaavoitetaan yleiskaavan mukaisesti lähivirkistysalueeksi. Inventoidut luontoarvot merkitään kaavaan suojelumerkinnöin.