Tarkenna hakua

A3435 Auvaisten laajennuksen itäosa

Kiinteistön 202-403-1-346 maanomistajat ovat tehneet kaavoitusaloitteen asemakaavan laatimisesta tilan pohjoisosaan.  Aloitteessa esitetään, että alueelle kaavoitetaan pientalotontteja.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue käsittää Auvaisberg-tilan pohjoisosan (kiinteistötunnus 202-403-1-346) ja sen luoteispuolelta Kaarinan kaupungin omistuksessa olevan pienen alueen. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Auvaisten asuinalueeseen, idässä Auvaistentiehen, etelässa Hantuntien pohjoispuoliseen metsäalueeseen ja lännessa asemakaavoitettavaan Auvaisten laajennusalueen länsiosaan.

Kaavoitustilanne:

Alue on Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) sekä taajamatoimintojen aluetta (A).

Suunnittelualue on Lemunniemen osayleiskaavassa (2011) pientalovaltaista asuinaluetta (AO-2), lähivirkistysaluetta (VL-3) sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 

Erillispientalojen rakentamiseen tarkoitetuilla asemakaavoitettavilla asuntoalueilla (AO-2) saa asemakaavassa osoittaa erillispientaloja sekä ryhmiä, joissa samalle tontille rakennetaan useita asuntoja. Ohjeellinen erillispientalotontin koko on 1.000 m2. Ryhmissä saa olla enintään 20 %alueen asuinkerrosalasta. Alueella voi olla vähäisessä määrin tiloja lähipalveluita varten. Ohjeellinen tonttitehokkuus on e= 0.20 - 0.30. Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot.

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. Se rajoittuu pohjoisessa asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueen länsipuolelle on vireillä asemakaavan laatiminen. 

Kaavan tarkoitus:

Tarkoitus on suunnitella Auvaisten asutusta täydentävä pientaloalue. Alueella tulee olemaan lähinnä omakotitaloja. Asemakaavan eteläosa suunnitellaan virkistysalueeksi. Lemunniemen osayleiskaavan mukaan laajennetaan Auvaisten aluetta jatkamalla nykyisiä tonttikatuja. Kaavatyössä tutkitaan vaihtoehtona uutta katuyhteyttä Auvaistentieltä.