Tarkenna hakua

A3440 Auvaisten laajennuksen länsiosa

Kiinteistön 202-403-1-309 maanomistajat ovat tehnyt kaavoitusaloitteen asemakaavan laatimisesta omistamalleen alueelle. Aloitteessa esitetään, että alueelle kaavoitetaan pientalotontteja.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Auvaisten asuinalueeseen ja luoteessa Herrasniityn rakenteilla olevaan asuinalueeseen. Muilta osin suunnittelualue rajoittuu kaavoittamattomiin metsäalueisiin.

Kaavoitustilanne:

Alue on Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) sekä taajamatoimintojen aluetta (A).

Suunnittelualue on Lemunniemen osayleiskaavassa (2011) pientalovaltaista asuinaluetta (AO-2), lähivirkistysaluetta (VL-3) sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 

Erillispientalojen rakentamiseen tarkoitetuilla asemakaavoitettavilla asuntoalueilla (AO-2) saa asemakaavassa osoittaa erillispientaloja sekä ryhmiä, joissa samalle tontille rakennetaan useita asuntoja. Ohjeellinen erillispientalotontin koko on 1.000 m2. Ryhmissä saa olla enintään 20 %alueen asuinkerrosalasta. Alueella voi olla vähäisessä määrin tiloja lähipalveluita varten. Ohjeellinen tonttitehokkuus on e= 0.20 - 0.30. Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot.

Lähivirkistysalue (VL-3) on rakennettavaa asuntoalueen lähipuistoa varten tarkoitettu asemakaavoitettava alue. Alueelle on merkitty lisäksi pohjois-kaakkosuuntainen ulkoilureitti.

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. Se rajoittuu pohjoisessa ja luoteessa asemakaava-alueeseen.

Kaavan tarkoitus:

Tarkoitus on suunnitella Auvaisten asutusta täydentävä pientaloalue. Alueella tulee olemaan lähinnä omakotitaloja. Asemakaavan etelä- ja länsiosa suunnitellaan virkistysalueeksi. Lemunniemen osayleiskaavan mukaan laajennetaan Auvaisten aluetta jatkamalla nykyisiä tonttikatuja. Kaavatyössä tutkitaan alueen asukkaiden osayleiskaavan laatimisen aikana esittämää vaihtoehtoa. Siinä uusille tonteille johdetaan oma katu Ahdintieltä läheltä nykyistä Turskakujaa.