Tarkenna hakua

A3950 Torppalan ekokylä

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 50 ha, josta Kaarinan kaupunki omistaa noin 9 ha. Kaavan yhteydessä laaditaan maankäyttösopimukset uusia rakennuspaikkoja saavien yksityisten maanomistajien kanssa. Kaavatyössä tutkitaan ekologisen rakentamisen edellytyksiä ja ratkaisuja.

Sijainti:

Suunnittelualue sijoittuu Lemunniemessä Torppalantien ja Lemuntien varteen. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Lemuntie, peltoalue, Wiperinlahti, Torppalantien pohjoispuoliset kiinteistöt, Vaarniemen kallioiden metsäalue sekä Sauhuvuoren metsäalue.

Kaavatilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) ja taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (hyv. 2018) alue on virkistysaluetta (V) ja taajamatoimintojen aluetta (A).

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alue on osa aluetta 63 Lemunniemi: uusi tiivis pientalovaltainen alue. Asukasmäärän lisäys vuoteen 2025 mennessä on 2500 henkilöä, keskimääräinen aluetehokkuus 0,2 ja rakennettava kerrosala 125 000. Liikenne perustuu pikaraitiotiehen, jonka kolmas vaihe ulotetaan Lemunniemeen.

Alueella on voimassa Lemunniemen osayleiskaava (vahv. 2011). Siinä alue on pääasiassa pientalovaltaista asemakaavoitettavaa asuntoaluetta (AO-2, AO-3 ja AO-5). Suunnittelualueeseen sisältyy venevalkama (LV-2), virkistysalueita (VL-4 ja VU) sekä maa- ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. Lähin asemakaavoitettu alue on Uusihaassa reilun puolen kilometrin päässä suunnittelualueelta itään.

Kaavan tarkoitus:

Alueelle kaavoitetaan omakotitaloja, rivitaloja sekä muuta ryhmärakentamista ja pientalomaisia uusia asumismuotoja. Maankäytön ohjelmassa 19–25 on arvioitu, että alueella tulee olemaan 600–700 asukasta. Kaavatyössä tutkitaan ekologisen rakentamisen edellytyksiä ja ratkaisuja:

  • aluelämmitys (merestä ja maasta lämpöä)

  • selvitetään pohjaveden hyödyntämistä

  • biokaasun valmistaminen jätteistä

  • oma älykäs sähköverkko

  • orgaaninen jäte käsitellään ekologisesti pienenergialaitoksessa alueella.

  • maisemoidut hulevesikosteikot ja hulevesien tonttikohtaiset ratkaisut

  • uusiutuvan energian kuten aurinkoenergian hyödyntäminen

  • luonnonmukaiset rakennusmateriaalit

  • luomuviljelypalstat, kierrätys ja kompostointi; suljetun kierron ravinnontuotanto

Alueelliset ratkaisut tutkitaan kaavatyön aikana. Asemakaava laaditaan niin, että toimenpiteet tontilla ovat mahdollisia. Tonttikohtaisia ratkaisuja sekä rakennusten yhtenäistä arkkitehtuuria ohjataan rakentamistapaohjeilla ja viitesuunnitelmilla.