Tarkenna hakua

A4132 Sorron asemakaavan muutos

Alueen maanomistajat ovat neuvotelleet Sorron asuntoalueen täydentämisestä pientaloalueena yleiskaavan mukaisesti. Alueen toisena maanomistajana on Kaarinan kaupunki. Kaavatyöhön liittyy maankäyttösopimus.

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Rakentajantien, Sorron rakennetun asuntoalueen, Turku – Helsinki –moottoritien ja Keskusliikuntapuistolta pohjoiseen johtavan virkistysalueen rajoittamalla alueella.

Kaavoitustilanne:

Maakuntakaavassa suunnittelualue on virkistysaluetta, V. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-, retkeily-, urheilu-, ja muut virkistysalueet. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee maakuntakaavan mukainen ulkoilureitti. Suunnittelumääräys: Ulkoilureitteihin liittyvät talousmetsät tulee hoitaa puistomaisina kokonaisuuksina. Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee osoittaa reitin lopullinen sijainti. Alue sijaitsee kaupunkikehittämisen kohdealueella. Suunnittelumääräys: Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä alueella. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittävää.

Suunnittelualueella on voimassa Länsi-Krossin osayleiskaava (10.4.2013). Osayleiskaavassa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta, AP-3, ja retkeily- ja ulkoilualuetta, VR. Asemakaavoitettu ja rakennettu asuntoalue. Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut, lähipuistot ja suojaviheralueet. Asemakaavoja uudistettaessa tulee aluetta täydentää ja tiivistää. Olemassa oleva rakennuskanta ja kiinteistöjaotus ovat suunnittelun lähtökohtina. Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja sekä erilaisia pientaloryhmiä.

Suunnittelualueella ovat voimassa Nummenniityn asemakaava (20.2.1976), Sorron asemakaava (29.9.1978), Kurkelan asemakaava ja asemakaavan muutos (27.8.1982) ja Nummenniityn asemakaavan muutos (24.8.1988). Asemakaavoissa suunnittelualue on pienteollisuusrakennusten korttelialuetta, TP, puistoa, P, ja rakennuskaavatiealuetta. Pienteollisuusrakennusten korttelialueen kerrosluku on I ja tehokkuusluku e=0.40.

Asemakaavan tavoitteet:

Asemakaavan tavoitteena on täydentää Sorron pientaloaluetta Länsi-Krossin osayleiskaavan mukaisesti.