Tarkenna hakua

A5019 Hovirinnan koulu

Hovirinnan koulurakennus on tarkoitus korvata uudisrakennuksella. Kaarinan tekninen lautakunta teki päätöksen 5.3.2019 § 28 Hovirinnan koulutalon tontin kaavamuutosesityksestä ja rakennuksen sijoituksesta tontilla.

Sijainti:

Suunnittelualueena on Hovirinnan koulun alue. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Hoviherrankatu, puistoalue, Mäkitupalaisenkuja ja Päiväläisenkatu.

Kaavatilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) ja taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (hyv. 2018) alue on taajamatoimintojen aluetta (A).

Alueella on voimassa Keskustan osayleiskaava (vahv. 2000). Siinä suunnittelualue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluetta (YO), puistoa (VP) ja asuinkerrostalojen aluetta (AK-1). Asuinkerrostalojen alueella tavoitteellinen kerrosluku on II-IV ja alueen tavoitteellinen tonttitehokkuus on e=0.50-1.0.

Suunnittelualueella on Hovirinnan länsiosan asemakaava (vahv. 2003). Siinä alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO), opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOS), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), yleistä pysäköintialuetta (LP) ja puistoa (VP). Suurin sallittu kerrosluku on II. Rakennusoikeutta on yhteensä 12 000.

Kaavan tarkoitus:

Kaavoituspäätös on tehty kaavoitusohjelman laatimisen yhteydessä (KHA 4.2.2019 § 25). Kaavamuutos laaditaan Kaarinan kaupungin aloitteesta. Kaarinan kaupunki omistaa koko suunnittelualueen. Hovirinnan uuden koulurakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää voimassa olevan asemakaavan perusteella. Uusi koulurakennus on tarkoitus sijoittaa nykyisen purettavan koulun pohjoispuolelle. Koulun pysäköinti ja huoltoliikenne sijoittuvat uuden rakennuksen pohjoispuolelle. Koulun tontti siirtyy siten nykytilannetta pohjoisemmaksi. Nykyisen koulun tontin eteläosaan tutkitaan asuinrakentamista. Asemakaavan muutoksessa päivitetään asemakaava vastaamaan suunniteltua uutta tilannetta.