Tarkenna hakua

A6163 Rauhalinnan länsiosa

Kaarinan kaupunki osti Rauhalinnnan tilan vuonna 2011. Rauhalinnan länsiosan kaava käsittää Voivalantien ja Saaristotien kulmauksessa sijaitsevan laajan peltoalueen, jonne suunnitellaan osayleiskaavan mukaisesti kerrostalovaltainen uusi asuntoalue. Rauhalinnan talouskeskuksen läheisyyteen kaavoitetaan uusia rivitalotontteja.

Suunnittelualue:

Suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Voivalantie, Saaristotie, Rauhalinnan talouskeskus ja Lahdjakosken purouoma.

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) alue on taajamatoimintojen aluetta.

Kaupunkiseudun rakennemallissa Rauhalinna on osa aluetta 62. Siihen kuuluvat myös Pohjois-Keskusta sekä Ylikoski Uudenmaantien  pohjoispuolelta. Koko alueen 62 mitoitus on rakennemallissa 2600 uutta asukasta.

Alueella on voimassa Voivalan osayleiskaavan muutos, Rauhalinna. Siinä suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK-1), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-5), lähivirkistysaluetta (VL-6) ja suojaviheraluetta (EV). Kerrostalovalaisilla asuntoalueilla (AK-1) tavoitteellinen tonttitehokkuus on e=0.5-0.6 ja kerosluku IV-VI. Pientalovaltaisilla asuntoalueilla (AP-5) asemakaavassa saa alueelle sijoittaa rivitaloja ja ryhmiä, joissa samalle tontille rakennetaan useita asuntoja. Tavoitteellinen tonttitehokkuus on e=0.25-0.35 ja kerrosluku I-II.  Ladjakosken purouoma on lähivirkistysaluetta (VL-6): Puistoksi asemakaavoitettava alue. Purouomaa saa kunnostaa erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti puron luonnontilaa vaarantamatta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan tarkoitus:

Tavoitteena on laatia osayleiskaavan mukainen asuinalue. Alueelle kaavoitetaan pääasiassa kerrostalotontteja. Alue tukeutuu Kaarinan keskustan palveluihin. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus joukkoliikenteen reitteihin alueen kautta. Kaavan yhteydessä laaditaan ohjeet alueen hulevesien käsittelystä.