Tarkenna hakua

Järjestyssäännöt kertovat miten koulussa ollaan

Auranlaakson koulun järjestyssäännöt luovat turvallisuutta, viihtyisyyttä  ja selkeyttä koulun arkipäivään. Yhteisten sääntöjen noudattaminen takaa onnistuneen koulupäivän.

AURANLAAKSON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

päiv. 15.9.2017

I  YLEISET  SÄÄNNÖT

1. Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata kaikille kouluyhteisön jäsenille oikeus häiriöttömään, turvalliseen, miellyttävään ja tulokselliseen opiskeluun ja työskentelyyn.

2. Kaikissa koulutyöhön liittyvissä tilanteissa, myös koulumatkoilla, tulee noudattaa lakia, järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja.

3. Päivittäisessä työskentelyssä oppilaiden tulee noudattaa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

4. Ole kohtelias ja ystävällinen kaikille.  Heikompaa toveria autetaan ja suojellaan.
Tervehdi opettajia, koulun muuta henkilökuntaa, vieraita ja tovereitasi.

5. Vältä rahan ja arvoesineiden tuomista kouluun.  Älä jätä kukkaroa takkisi taskuun vartioimatta. 

6. Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä.

7. Kännykkä pidetään koulupäivän ajan äänettömänä ja sitä säilytetään repussa. Sitä saa käyttää tarvittaessa opettajan tai koulunkäynninohjaajan luvalla.

8. Koulun alueelta ei saa poistua luvatta kouluaikana. Koulun ulkopuolisessa opetuksessa koulualuetta on myös kulloinenkin opetukseen käytetty alue, kuten urheilukenttä tai uimahalli.

9. Näitä järjestyssääntöjä täydennetään tarvittaessa erityisohjeilla.


II  VÄLITUNTI

1. Noudata välituntialueen rajoja.

2. Välitunti vietetään ulkona. Sateella oleskellaan sadekatoksessa. Poikkeusluvalla saadaan välitunti olla sisällä (esim. kova pakkanen, näytelmäharjoitus, järjestäjän tehtävät tms.).

3. Vaaratilanteen aiheuttavat pelit ja leikit on kielletty.

4. Pyörät pysäköidään niille varatulle alueelle telineisiin tai  muuten hyvään järjestykseen. Pyöräparkin alueella ei saa oleskella välituntisin. Vastuu pyöristä on oppilaalla ja hänen vanhemmillaan. Pyörä kannattaa ehdottomasti lukita koulupäivän ajaksi.

5. Pyörällä ajaminen välitunnilla on kielletty.

6. Ilmoita sattuneista vahingoista välituntivalvojalle tai omalle opettajallesi.

III   LUOKKATYÖSKENTELY

1. Kellon soitua siirry sisälle luokkaan omalle paikallesi ja valmistaudu alkavaa oppituntia varten. Oppitunneille tullaan ajoissa tarvittavat työvälineet mukana.

2. Ulkovaatteet ja jalkineet säilytetään käytävässä hyvässä järjestyksessä. Koulun sisätiloissa suositellaan käytettäväksi erityisiä sisäjalkineita. Luokissa ei pidetä päähinettä.

3. Kunnioita luokkatoveriesi työrauhaa.

4. Tehtävät suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan, myös kotitehtävät.

5. Vieraan tullessa luokkaan, häntä tervehditään kohteliaasti.

6. Käsityö- ja liikuntatuntitiloissa toiminta aloitetaan vasta opettajan tultua luokkaan.

7. Tunnin loputtua siirrytään välittömästi välitunnille tai seuraavalle oppitunnille käytävässä juoksematta ja meluamatta.

8. Oppilaan tulee hoitaa siististi ja huolellisesti kirjojaan, koulutarvikkeitaan, pulpettiaan sekä kaikkea koulun omaisuutta.
Oppikirjoja annetaan kunkin oppilaan käyttöön yhdet kappaleet hänen kouluaikanaan.
Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava koulun opettajalle tai rehtorille.


IV   KOULURUOKAILU

1. Ruokailussa tulee vallita hyvä ruokarauha ja noudattaa hyviä ruokailutapoja.

2. Ruokailun päätteeksi kiitetään ateriasta.

3. Kaikkia ruokia pyritään maistamaan.

V   KOULUMATKAT

1. Koulumatkoilla on noudatettava liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.

2. Polkupyöräilijät käyttävät pyöräkypärää.

3. Kulje suojatiellä jalkaisin varovaisuutta noudattaen.

4. Vakuutusturva on voimassa vain jos koulun ja kodin välinen matka tehdään viivyttelemättä ja suorinta reittiä.

VI   POISSAOLOT

1. Sairaana ei pidä tulla kouluun. Sairaudesta huoltajien on syytä ilmoittaa mahdollisimman pian koululle.

2. Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa kirjallisesti Wilman lomakkeella. Luokanopettaja voi myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. 4-30 poissaolopäivän ajaksi luvan myöntää koulun rehtori ja sitä pidemmäksi ajaksi johtava rehtori.

VII   OPPILAAN VELVOLLISUUDET JA KURINPITO   

Velvollisuudet:

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

(Perusopetuslaki 35§).

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kurinpito

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

(Perusopetuslaki 36§)

Jälki-istunnosta, luokasta poistamisesta ja tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja (Perusopetusasetus 18§).

Vahingonkorvaukset

Vahinkoja koskeva laki (412/74) koskee myös vahinkoja peruskoulussa. Vahingonkorvauksesta vastuuseen voidaan saattaa oppilaan huoltaja, mikäli asia sitä vaatii.