Tarkenna hakua

Avustukset kulttuuritoimintaan

Vapaa-ajan lautakunta myöntää avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustukset ovat haettavissa 2.4.2019 klo 22 mennessä.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää harkintansa mukaan vuosittain avustusta kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan mm. kulttuurijärjestöjen, ystävyysseurojen, eläkeläisjärjestöjen, asukayhdistysten kulttuuritoimintaa. 

Lautakunnan harkinnan perusteella avustusta voi saada myös kaarinalainen työryhmä tai muu yhdistystä väliaikaisempi ryhmittymä, erityisestä syystä myös yksityishenkilö. Hakijan on silloin jälkikäteen kyettävä todistamaan avustuksen käyttö tositteilla.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. 

Kulttuuripalveluiden avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustuksia jaettaessa päähuomio kiinnitetään harrastajajärjestöjen ja ryhmien toimintaedellytysten turvaamiseen, kyseessä olevan kohteen merkittävyyteen sekä realistiseen tuotantosuunnitelmaan.

Kulttuurijärjestöjen avustuksista maksetaan myös vakiintuneiden ryhmien kohdeavustukset, esimerkiksi teattereiden näytelmäkohtaiset avustukset ja taideyhdistysten toistuvat näyttelyt. Kulttuuriavustus voi kohdentua jäsenistön koulutukseen yms. kuluihin vain, jos hakija järjestää Kaarinassa kaupunkilaisille maksutonta tai voittoa tavoittelematonta kulttuuritarjontaa.

Avustuksia myönnetään kaarinalaisen järjestön tai yhteisön toimintaan sekä erilaisten kulttuuritapahtumien, esim. seminaarien, näyttelyiden, konserttien yms. järjestämisestä aiheutuviin kuluihin ja esittävän taiteen produktioiden tuotantokustannuksiin.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä hakijalle, jonka saamaa tukea kunnan muulta organisaatiolta voidaan pitää merkittävänä tai jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin. Avustusta ei myönnetä matkakuluihin eikä pääsääntöisesti tarjoiluihin, tallenteisiin tai julkaisutoimintaan.

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:

 • Toiminnan tai tapahtuman laatu ja vaikuttavuus Kaarinan kulttuuritarjontaan.

 • Tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä.

 • Uusien taidemuotojen ja sellaisten taiteenalojen esiintuominen, joiden tarjonta on paikkakunnalla vähäistä.

 • Yhteistyö ja useamman ryhmän yhteiset hankkeet.

 • Toiminnan jatkuvuus, joustavuus ja tuloksellisuus.

 • Avustusta saavan toiminnan laatu, saavutettavuus ja mahdollinen hinta.

 • Avustusta ei myönnetä kiinteisiin investointeihin.

AVUSTUKSIA JAETTAESSA PÄÄKRITEERIT OVAT SEURAAVAT:

 • Avustusta jaetaan yhdistyksen järjestämään avoimeen toimintaan.
 • Yhdistyksen kotipaikka on Kaarina tai toiminta tapahtuu Kaarinassa.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa katsotaan eduksi.
 • Tuettavan toiminnan tulee olla avointa myös muille kuin hakevan yhdistyksen jäsenille ja siitä on tiedotettava julkisesti hakemuksessa kerrottavalla tavalla.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, toiminnalle tai projektille, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin.
 • Hakijan on kyettävä jälkikäteen antamaan selvitys projektin toteutumisesta ja avustuksen käyttämisestä.


Toiminta-avustushakemukseen liitetään:

 • Viimeiseltä tilikaudelta hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman.

 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio toiminnalle, jolle avustusta haetaan.

 • Selvityksen avustuksen käyttökohteesta.

 • Uusilta hakijoilta yhdistyksen säännöt.

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN

Avustusten maksamisessa huomioitavia asioita:

 • Jos avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos muutokseen on saatu viranhaltijan lupa ennen toiminnan järjestämistä tai projektin aloittamista.
 • Avustus voidaan vaatia palautettavaksi: 
  • jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen
  • jos avustusten käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta
  • jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.