Tarkenna hakua

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

 

Toukokuussa 2010 voimaan tullut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma antaa päättäjille, palvelujen käytännön toteuttajille ja kuntalaisille aiempaa paremman kokonaiskäsityksen lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista Kaarinassa. Se on myös hallintokuntien yhteinen sopimus siitä, mihin suuntaan lasten ja nuorten palveluja yhteistyössä kehitetään. Suunnitelmaan kirjataan hallintokuntien yhteiset tavoitteet sekä ne toimenpiteet, joilla kyseisiin tavoitteisiin pyritään pääsemään.

Suunnitelma on strateginen asiakirja ja se otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja se tarkistetaan kerran valtuustokaudessa ja sille laaditaan johtamis- ja arviointiohje. Suunnitelmassa tarkastellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista peruspalvelujen, ehkäisevien palvelujen ja korjaavien palvelujen näkökulmasta. Suunnitelmassa lapsiksi ja nuoriksi katsotaan 0-21 vuotiaat kaarinalaiset. Kaarinassa asiakirja nimetään Kaarinan lapset ja nuoret -hyvinvointisuunnitelmaksi.

Suunnitelmassa osoitetaan, kuinka palvelut järjestetään ja resursoidaan.

Suunnitelman tulee lastensuojelulain mukaan sisältää tiedot:

  • Lasten ja nuorten kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta
  • Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista
  • Lastensuojelun tarpeesta kunnassa
  • Lastensuojeluun varattavista voimavaroista
  • Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä
  • Yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
  • Suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta