Tarkenna hakua

Elatusapu

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Elatusapu voidaan vahvistaa, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona.Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Elatussopimuksen vahvistaa lapsen asuinkunnan lastenvalvoja.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Riittävä elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky arvioidaan Oikeusministeriön ohjeen (2007) mukaisesti. Lapsen elatuksen tarpeesta suurin osa muodostuu lapsen ikätason mukaisista, laskennallisista yleisistä kustannuksista sekä lapsen osuudesta sen vanhemman asumiskuluihin, jonka kanssa hän asuu. Lisäksi huomioidaan hänen erityisiä mm. terveydenhuollosta tai harrastuksista aiheutuvia menojaan. Arvioitaessa vanhempien elatuskykyä otetaan huomioon mm. heidän ansiotulonsa, asumismenonsa sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Vahvistettua elatussopimusta ja sen suorittamistapaa voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Elatusavun muuttamisen edellytyksenä on, että olosuhteissa, joiden perusteella elatusapu on vahvistettu, on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista voidaan pitää niin lapsen kuin elatusapua suorittavan vanhemman olosuhteet huomioonottaen kohtuullisena.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy lapsen täyttäessä 18-vuotta. Elatuslain 3 §:n mukaisesti vanhemmat vastaavat kuitenkin myös täysi-ikäisen nuoren koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, silloin kun se katsotaan kohtuulliseksi. Oikeuskäytännön mukainen tulkinta on, että elatusvelvollisuuden katsotaan jatkuvan siihen saakka kun nuori on suorittanut keskiasteen opintonsa loppuun. Täysi-ikäinen nuori ja hänen eri taloudessa asuva vanhempansa voivat sopia koulutusavustuksesta sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

Mikäli elatusvelvollinen laiminlyö vahvistetun sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisen elatusavun maksamisen, voi lähivanhempi hakea elatusmaksua Kelan tai ulosoton kautta. Mikäli elatusvelvollisen elatuskyky on puutteellinen, voidaan elatusapu vahvistaa täysimääräistä elatustuen määrää pienempänä tai jättää määräajaksi vahvistamatta. Tällöin lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle tulee oikeus nostaa elatustukea KELA:sta.

Elatusavun määrä on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka johdosta vahvistettua elatusapua korotetaan määräajoin elinkustannusten nousua vastaavasti. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa korotuksista mm. sanomalehdissä ennen niiden voimaantuloa. Korotuksista voi kysyä lisätietoa lastenvalvojalta.