Tarkenna hakua

Tehtävämme

Kaarinan lukion opetuksen peruspilarit ovat monipuolisen yleissivistyksen ja vankan jatko-opintokelpoisuuden tarjoaminen.

Valtakunnallinen arvoperusta

Toiminnan valtakunnalliset periaatteet on ilmaistu lukion opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa. Opetuksen perustana ovat selvästi ilmaistut arvot. Niiden ytimessä ovat ympäristön tervehdyttämistä, kulttuuri-identiteetin vahvistamista, kansainvälistymistä, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja kansalaisyhteiskunnan jäseneksi kasvamista koskevat arvotavoitteet.

Kaarinan lukion omat peruslinjaukset

Kaarinan lukion oma tehtävänasettelu lähtee koulun asemasta kaupungin ainoana lukiona. Koulu pyrkii huolehtimaan kaikkien kaarinalaisten nuorten lukio-opinnoista. Siksi lukio painottaa yleissivistyksen merkitystä, eikä tarjoa minkään oppiaineen tai oppiaineryhmän raskasta erityispainotusta. Poikkeuksen painotuskysymyksissä muodostaa musiikinopetus ja Focus-linja. Kaarinan lukio pyrkii järjestamään musiikkipainotteisen vaihtoehdon jatkamaan peruskoulussa aloitettua opiskelua. Focus-linjan tavoitteena on edistää valmiuksia siirtyä opiskelemaan yliopistoon tai tiedekorkeakouluun sekä perehdyttää tieteellisen ajattelun perusteisiin. Linja tukee opiskelijan henkilökohtaisen opinto-ohjelman suunnittelua tulevien jatko-opintojen näkökulmasta.

Kaarinan lukion toiminta-ajatus

Kaarinan lukio tarjoaa opetuksessaan monipuolista yleissivistystä ja mahdollisimman vankkaa pohjaa erilaisille jatko-opinnoille. Tavoitteena on oppilaiden aktiivisuuteen, oma-aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen perustuva haastava, mutta turvallinen työskentelyilmapiiri.

Oppilaiden valmiuksien kehittäminen

Tulevaisuuden työelämä ja ihmisenä oleminen yleensä vaativat tietoista valintojen tekemistä ja laaja-alaista osaamista, jossa painottuvat entistä selkeämmin muutkin kuin tiedolliset valmiudet.

Siksi Kaarinan lukio haluaa:

  1. Rohkaista oppilaissaan kykyä eettisesti perusteltuihin elämänvalintoihin. Muuttuvassa maailmassa myös valmius sopeutua uusiin olosuhteisiin nousee elämässä selviämisen keskeiseksi tekijäksi.
  2. Rohkaista ottamaan vastuuta omasta itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä. Vastuuseen liittyvät myös suvaitsevaisuus ja erilaisuuden ymmärtäminen.
  3. Tarjota mahdollisuuden oppia näkemään aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja tavoitteellisuus kaiken onnistuneen oppimisen perustana. Koulun tulee osoittaa, että opiskeluun liittyvät myös itsenäinen ja kriittinen tiedonhankintakyky ja -halu. Luovan ongelmaratkaisun ja kokonaisuuksien hahmottamisen oppiminen vaativat oppilaalta harjaantumista ja koululta harjaantumistilanteiden tarjoamista.

Kaarinan lukio opiskeluympäristönä

Kaarinan lukiossa kehitetään kansallista perintöä ja arvostetaan kansainvälisyyttä. Suomalaisuutta ja kansainvälisyyttä ei aseteta vastakkain vaan rinnakkain toisiaan täydentämään. Oppilaita ohjataan työskentelemään ja toimimaan nuoren aikuisen roolissa. Erilaisten tilanteitten vaatiman käytöksen oppimista tuetaan. Koulu pyrkii aktiiviin yhteistyöhön ympäröivän yhteiskunnan ja koulun sidosryhmien kanssa. Koulun ilmapiirin halutaan edistävän yhteishengen syntymistä. Hyvä yhteishenki puolestaan syntyy vasta, kun kaikki työyhteisön jäsenet pyritään ottamaan tasavertaisesti huomioon. Näin luodaan turvallinen oppimisympäristö.