Tarkenna hakua

Pedagogiset asiakirjat

Pedagogisia asiakirjoja ovat

  • pedagoginen arvio
  • pedagoginen selvitys
  • oppimissuunnitelma
  • HOJKS

 Nämä asiakirjat täytetään sähköisesti Wilmassa, jonne ne myös arkistoituvat

Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea.

Pedagogisessa arviossa tehdään näkyväksi tavoitteet, aikataulut, vastuut sekä sitoutetaan kaikki osapuolet tukitoimiin.
Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa, ja etenkin silloin kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.
Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä tai muulla tavalla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä siten kuin yksittäisen oppilaan asian käsittelystä säädetään. Tämän käsittelyn jälkeen oppilaalle annettava tehostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan.

Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma voidaan tehdä oppilaalle jo yleisen tuen vaiheessa, mutta viimeistään annettaessa tehostettua tukea. Oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon ja siinä esitetään tehostetun tuen kuvaus sisältöineen ja menetelmineen. Keskeistä ovat tavat, joilla oppilasta tuetaan. Oppimissuunnitelmaan ei kirjata vain pedagogisia vihjeitä, vaan myös tehostetun tuen arviointiin perustuvia sisältöjä ja tapoja. Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman sisällöstä määrätään valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

Pedagoginen selvitys   

Pedagoginen selvitys tehdään laadittaessa päätöstä erityisestä tuesta tai haettaessa erityisen tuen päätöksen purkua. Siihen sisällytetään selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä sekä kuvaus annetusta tehostetusta tuesta. Pedagogisessa selvityksessä tuodaan esiin, miksi tehostettu tuki ei ole riittänyt. Selvitystä tehtäessä kuullaan myös oppilaan huoltajia ja oppilasta itseään. Selvitys tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja sitä voidaan täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Pedagogisen selvityksen perusteella ja oppimissuunnitelman pohjalle laaditaan HOJKS.

HOJKS
HOJKS on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat ja opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät.