Tarkenna hakua

Tuen tasot

Seuraavasssa kuvataan oppilaalle tarjottavan tuen tasot.

koulupaiva.jpg 

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea.

Eriyttäminen on ensisijainen keino ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus.
Osa-aikainen erityisopetus on kaikkien oppilaiden oikeus. Oppilaan pääsy osa-aikaiseen erityisopetukseen ei edellytä isoja prosesseja, vaan opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa käydyt keskustelut riittävät.
Tukiopetuksen avulla oppilasta voidaan tukea joustavasti.
Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää yleisen tuenkin aikana.

Mikäli yleisistä tukijärjestelyistä huolimatta oppilaan oppiminen ei etene odotetulla tavalla, tehdään pedagoginen arvio, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tämän arvion pohjalta suunnitellaan tehostetun tuen määrä ja muodot.

Tukiopetuksen järjestäminen
Perusopetuslain 16§ mukaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun tuen tarve on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta antaa opettaja (ei välttämättä aina oppilaan oma opettaja). Tukiopetusta voidaan antaa joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella kuitenkaan ylittämättä oppilaan koulupäivän enimmäispituutta. Tukiopetusta voidaan antaa yksilöopetuksena tai pienryhmäopetuksena, jolloin oppilaalla on mahdollisuus riittävään yksilölliseen ohjaukseen.

Eriyttäminen
Eriyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yleisopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiaineen sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää tai havainnollistamistapaa varioidaan tai muokataan.

Oppilaiden erilainen oppimiskyky, -nopeus ja /tai -vaikeudet otetaan huomioon opetuksen yleistä järjestämistä koskevassa suunnittelussa. Oppilaan yksilöllisten oppimisedellytysten turvaaminen saattaa edellyttää oppiaineksen eriyttämistä.

Eriyttämisen tarkoituksena on huomioida yleisopetuksessa oppilaitten erilaisia oppimisedellytyksiä. Opettaja voi vaihdella oppimiseen ja opettamiseen käytettävää aikaa tai opetettavan aineksen laajuutta ja syvyyttä. Opetusmenetelmät ja/tai materiaalit voivat olla myös eriytettyjä. Oppimisympäristöä voi muokata joustavasti mm. oppilaiden ryhmittelyllä ja istumisjärjestyksillä.

Kaikessa opetuksessa pitäisi pyrkiä tarjoamaan oppilaalle mahdollisuuksia ymmärtää asia myös muun kuin kielen perusteella (eleet, TVT -materiaali, kuvasanakirjat jne.).

Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikaisessa erityisopetuksessa tuetaan oppilasta, jolla on oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja ja tavoitteita oppimisen onnistumiseksi. Myös erityisen tuen piirissä olevalla oppilaalla ja valmistavan opetuksen oppilailla on oikeus saada tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Osa-aikaisen erityisopetuksen saaminen ei edellytä hallinnollista päätöstä, joten sitä voidaan tarjota oppilaalle myös osana yleistä tai tehostettua tukea.

Tehostettu tuki
Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa tehostettua tukea. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppimisen, vuorovaikutustaitojen ja kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasaantumista. Tehostettu tuki poikkeaa yleisestä tuesta mm. tukitoimien määrän ja keston suhteen. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja tehostettua oppilaan tukea, jolloin annetaan jotakin tukimuotoa enemmän tai laajemmin kuin aiemmin.