Tarkenna hakua

Kaarinan kaupungin poissaolomalli

Kaarinassa on käytössä alueellinen toimintamalli, jonka avulla pyritään puuttumaan oppilaan koulupoissaoloihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelussa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään ehkäisemään koulupoissaolokierteen syntyminen ja siten vähentämään merkittävästi huolta lapsen/nuoren syrjäytymisriskistä.

Varhainen puuttuminen koulupoissaoloihin - rajana 50 tuntia

Toimintamallin myötä opettaja/luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on kertynyt yli 50 tuntia. Tuntimäärään lasketaan vanhempien kuittaamat/hyväksymät poissaolot ja myös anotut lomat. Mikäli keskustelussa syntyy vaikutelma, että oppilas tai perhe saattaisi hyötyä asian lisäselvittelystä, opettaja on yhteydessä kouluterveydenhoitajaan tai koulukuraattoriin. Opettaja/luokanvalvoja, terveydenhoitaja tai kuraattori kutsuu oppilaan huoltajineen tapaamiseen. Tapaamisessa on tarkoitus käydä perheen kanssa oppilaan poissaoloihin johtanut tilanne kokonaisvaltaisesti läpi ja yhdessä etsiä ratkaisuja mahdollisiin pulmiin. Neuvottelussa on oppilaan, huoltajien, kouluterveydenhoitajan ja/tai koulukuraattorin lisäksi osan aikaa mukana opettaja/luokanvalvoja. Tarvittaessa mukana on koululääkäri ja/tai Kaarinan lastenlääkäri. Lisäksi tapaamiseen on mahdollista kutsua yhteisesti sopien myös muita koulun toimijoita (apulaisrehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, koulun nuorisotyöntekijä) tai muita eri tuen keinoja edustavia työntekijöitä (perhekeskus), joista voisi olla hyötyä oppilaan kohdalla.

Tämän toimintamallin toivotaan tuovan mahdollisuuksia puuttua varhain ja laajalla näkökulmalla oppilaan tilanteeseen poissaolojen kerryttyä ja etsiä yksilöllisesti ratkaisuja koulunkäynnin turvaamiseksi.

Luvattomiin poissaoloihin puututaan heti.