Tarkenna hakua

Koulukuljetus  lähikouluun

Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on kävellen mitattuna (Google Maps) viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

Kaarinan sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.3.2019 § 17 hyväksynyt Kaarinan kaupungin koulukuljetussuunnitelman ja kuljetuksia koskevat periaatteet. Koulukuljetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain.

Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista  aiheutuvista kustannuksista.