Tarkenna hakua

Kunnallisvalitus

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

Mikäli oikaisuvaatimukseen annettu päätös ei tyydytä oikaisuvaatimuksen tekijää, hän voi hakea oikaisuvaatimuksen kokonaan tai osittain hylkäävään päätökseen muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös sillä, joka oli tyytynyt alkuperäiseen päätökseen. 

Kunnallisvalitusta ei voi tehdä sillä perusteella, että valittaja katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen. Kunnallisvalitus on luonteeltaan laillisuusvalitus eli valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että

1)      päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2)      päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3)      päätös on muuten lainvastainen. 

Kunnallisvalitus, josta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella, on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Asianosaisen eli sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätös valitusosoituksineen on erikseen annettu hänelle tiedoksi. 

Milloin valitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika lasketaan siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten valittaminen tapahtuu. 

Kaarinan kaupungin toimielinten päätöksistä kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle:

osoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku

postiosoite: PL 32, 20101 Turku

sähköposti: turku.hao[at]oikeus.fi

puhelin: 029 56 42400

faksi: 029 56 42414