Tarkenna hakua

Pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä

Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän.

Kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginhallitus määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän.

Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjojen nähtävilläolopäivät vuonna 2019


Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjojen nähtävilläolopäivät vuonna 2019

Lautakuntien kokouspöytäkirjojen nähtävilläolopäivät vuonna 2019

Muutoksenhakuaika päätöksiin alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisille eli sille, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi yleensä tavallisella kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kaarinan kaupunginhallitus