Tarkenna hakua

Kaupunginvaltuusto

Kaupungin ylimpänä hallintoelimenä toimii kaupunginvaltuusto.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Kaarinassa on 51 kaupunginvaltuutettua.

Valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle.

Valtuusto päättää kuntalain 14§:n mukaan

1) kuntastrategiasta;

2) hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.00 alkaen Kaarina-talon Kaarina-saliin. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asiat käsitellään esityslistan pohjalta. Käsiteltävät asiat ovat kaupunginhallituksen esityksiä valtuustolle. Kokouksessa puheenjohtaja esittelee asian. Pyynnöstä kaupunginjohtaja tai palvelualuejohtajat selventävät palvelualueeseensa kuuluvia asioita valtuustossa. Valtuuston sihteerinä toimii hallintojohtaja.