Tarkenna hakua

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakunnan asioiden esittelijänä toimii puheenjohtaja. Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Lautakunnan tehtävänä on

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

  5. valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin talousavioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät ja pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät :

KokouspäiväNähtävillä
12.12.201720.12.2017
16.1.201824.1.2018
13.2.201821.2.2018
27.3.20184.4.2018
24.4.20182.5.2018
12.6.201820.6.2018
28.8.20185.9.2018
25.9.20183.10.2018
30.10.20187.11.2018
20.11.201828.11.2018
18.12.201827.12.2018