Tarkenna hakua

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakunnan asioiden esittelijänä toimii puheenjohtaja. Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Lautakunnan tehtävänä on

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

  5. valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin talousavioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät ja pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät :

KokouspäiväNähtävillä
22.1.201930.1.2019
26.2.20196.3.2019
26.3.20193.4.2019
23.4.20192.5.2019
7.5.201915.5.2019
11.6.201919.6.2019
27.8.2019, kokous peruttu
4.9.2019
24.9.20192.10.2019
29.10.20196.11.2019
19.11.201927.11.2019
17.12.201923.12.2019