Tarkenna hakua

Julkishallinnon päätöksiin voi hakea muutosta eri keinoin

Kuntalain mukaisesti päätöksiin voidaan hakea muutosta joko oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella.

Erityislain mukaisesti viranomaispäätöksiin voi hakea muutosta hallintovalituksella. Hallintokantelulla kannellaan virheellisestä virkatoiminnasta.

Kuntalain mukainen muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kunnallisvalitus

Valtuuston ja kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Erityislain mukainen muutoksenhaku 

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa. Näistä päätöksistä voi pääsääntöisesti asianosainen valittaa hallintovalituksella.

Hallintokantelu  ei ole muutoksenhakukeino

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle (esim. lautakunnat, kaupunginhallitus) tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi (lainvastainen menettely, velvollisuuksien täyttämättä jättäminen).