Tarkenna hakua

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma


Yleistä

Kesämäen päiväkodissa kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on osa päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja se liittyy kaikkeen pedagogiseen työhön.

Päiväkodin yhteisen suunnitelman lisäksi jokaisessa ryhmässä tehdään ryhmäkohtaiset suunnitelmat, joissa huomioidaan kunkin ryhmän dynamiikka ja lasten yksilölliset tarpeet.

Kesämäen päiväkodissa on turvallinen kasvuympäristö, jossa kaikilla on hyvä olla. Kesämäessä panostetaan lasten keskinäisen vuorovaikutuksen tukemiseen mm. tukemalla lasten leikkitaitoja ja toimimalla pienryhmissä sekä toiminnan porrastuksilla. Kesämäen päiväkodissa aikuinen on vahvasti läsnä ja lasten saatavilla aina.

Kesämäen päiväkodissa havainnoidaan leikkitilanteita ja huomion keskipisteenä ovat lasten väliset suhteet leikissä ja lasten välinen vuorovaikutus.

Kesämäen päiväkodissa puututaan heti toista loukkaavaan tekoon ja ohjataan lapsia näkemään teon seuraukset.

Kesämäen päiväkodissa kiusaamistilanne selvitetään puhumalla heti tilanteen jälkeen osallisten kanssa ja tiedotetaan myös kotiin asiasta.

Näkemyksemme kiusaamisista

Kaikki riidat ja konfliktit eivät ole kiusaamista, vaan ovat osa vuorovaikutus/sosiaalisten taitojen harjoittelua, joka kuuluu luonnollisena osana lapsen kehitykseen ja kasvuun. Riidoista ja konflikteista saattaa kuitenkin pitkään jatkuessaan muodostua kiusaamista.  Kiusaamisen määrittelyssä tärkeänä osana on lapsen oma kokemus kiusaamisesta. Kiusaamiselle tyypillistä on se, että lapsi tekee toistuvasti ja tietoisesti toista vahingoittavia tekoja.

Lasten näkemykset kiusaamisesta; haastattelut ryhmissä (tai ryhmäkohtaisiin vasuihin)

Huoltajien näkemykset kiusaamisesta; keskustelu vanhempainillassa tai Vasu-keskusteluissa.

Ennaltaehkäisevää toimintaa

Kesämäessä ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan toimimalla pienryhmissä ja harjoittelemalla toisen huomioonottamista sekä kiinnittämällä huomiota hyviin tapoihin. Pienryhmässä aikuisella on mahdollisuus havainnoida, osallistua leikkiin ja nähdä lasten välisiä vuorovaikutustilanteita niin, että toista loukkaaviin tekoihin on helppo puuttua heti.

Leikin havainnointi ja leikkitaitojen harjoittelu on keskeinen osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Aikuisen rooli leikissä vaihtelee. Aikuinen voi olla toisinaan havainnoijana, toisinaan rakentaa leikkiympäristöä lasten kanssa tai olla mukana leikkijänä.

Kasvatuskumppanuus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Kasvatuskumppanuus tarkoittaa sitä, että vanhempien kanssa puhutaan asioista suoraan ja rehellisesti. Kiusaamistilanne kerrotaan heti vanhemmille ja tilanteesta keskustellaan. Vanhemmilta toivotaan myös suoraa yhteydenottoa ja keskustelua, jos lapsi kotona kertoo tulleensa kiusatuksi päiväkodissa.

Jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ryhmän jäsenenä. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus voivat merkitä eri asioita eri lasten kohdalla.

Lasten kanssa keskustellaan erilaisista tilanteista, kiusaamisesta ja sen seurauksista.

Lasten kanssa harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja nimeämistä. Keskeistä on oppia myös säätelemään tunteitaan ja omien tunteiden ilmaisua niin, ettei se aiheuta vahinkoa kenellekään.  Kesämäen päiväkodin lapsiryhmissä on käytössä erilaisia menetelmiä, jotka tukevat lapsen sosioemotionaalista kasvua ja kehitystä.

Kesämäessä aikuiset opettavat lapsia hyväksymään erilaisia ihmissuhteita – kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Aikuiset opettavat lapsia, myös sietämään pettymyksiä ja lapsia kasvatetaan joustaviksi ymmärtämään, etteivät tilanteet ole aina samanlaisia, esim. leikkitilanteessa leikkiin mukaan ottamisen sopimukset voivat olla erilaisia.

Empatiataitoja lapset oppivat jäljittelemällä empaattista aikuista. Kesämäen päiväkodissa aikuiset ottavat lapset aamuisin lempeästi ja ilolla vastaan. Aikuiset kohtaavat lapset kunnioittavasti pysähtyen kuuntelemaan lasta. Tämä näkyy toiminnan lapsilähtöisyytenä

Kiusaamistilanteiden selvittäminen

Kiusaamistilanteisiin puututaan heti ja tilanteeseen puuttuu se aikuinen, joka on paikalla.

Kiusaamistilanteeseen puututaan tilanteen rauhoittamisella ja aikalisän ottamisella, sekä tapahtumien selvittelyllä. Tapahtumien selvittelyssä aikuisten tulee tietää, mitä oikeasti on tapahtunut, jotta seuraamukset ovat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.

Seuraamukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat lapsesta. Esim. jollekin lapselle riittää tyytymätön katse ja toinen tarvitsee aikalisän.

Kiusaamistilanteessa kiinnitetään huomiota molempiin osapuoliin, jotka saavat lohdutusta ja tukea aikuiselta sekä mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä asiasta.

Arviointi

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma laaditaan joka toimintakauden alussa yhdessä koko päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Ryhmät laativat ryhmäkohtaiset suunnitelmansa syys- lokakuussa ja sitä arvioidaan tarpeen mukaan tai vähintään kerran vuodessa toimintakauden lopussa. Tiimipalavereissa käydään keskustelua kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmasta osana ryhmän vasukeskustelua.

Kesämäen päiväkodin yhteinen suunnitelma näytetään huoltajille päiväkotisanomien yhteydessä.