Tarkenna hakua

Arvot ohjaavat toimintaamme

Kesämäen päiväkodin arvot ovat yksilöllisyys, erilaisuus, hyvät tavat sekä luonto ja ympäristö.

Yksilöllisyys

Yksilöllisyyden perustana on lapsituntemus, jolle kasvatus- ja opetustoimintamme perustuu. Havainnoimme lapsia ja dokumentoimme havaintojamme systemaattisesti. Annamme aikaa lapselle ja kuuntelemme häntä mahdollisimman paljon. Omaan kasvun kansioonsa jokainen lapsi voi kerätä päiväkotiaikansa kokemuksia ja dokumentteja.

Kiinnitämme huomiota yksitttäisen lapsen rooliin ryhmän jäsenenä. Pidämme yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden kehittämistä tärkeänä asiana sekä lapsilla että kasvattajilla.

Erilaisuus

Miellämme erilaisuuden rikkautena. Erilaisuus voi liittyä inhimillisen olemuksen kaikkiin piirteisiin fyysisistä ja psyykkisistä eroista aatteellisiin ja vakaumuksellisiin eroavaisuuksiin saakka.

Rakennanne ja pidämme yllä ilmapiiriä, joka hyväksyy erilaisuuden. Rohkaisemme lasta yksilönä olemaan oma itsensä.

Kasvattajan tehtävä on tukea jokaista lasta, jotta hän voisi kokea itsensä hyväksytyksi.

Työyhteisössä arvostamme erilaista koulutustamme, osaamistamme ja erilaisia persoonallisuuksiamme. Erilaisuus on työyhteisössämme voimavara, joka laajentaa mahdollisuuksiamme

Hyvät tavat

Hyvien tapojen harjoittelu perustuu itsensä ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Fyysinen ja henkinen turvallisuus ovat yhteisen toimintamme perusehtoja. Hyvään käytökseen kuuluvia asioita harjoittelemme jatkuvasti päivittäisissä tilanteissa (tervehtiminen, anteeksi, kiitos...).

Luonto ja ympäristö

Päiväkotimme luonto- ja ympäristökasvatuksen perustan muodostaa Suomen Ladun Metsämörritoiminta.

Kiinnitämme huomiota luonnosta saataviin elämyksiin, pyrimme ymmärtämään luonnon ainutlaatuisuuden ja haavoittuvuuden sekä luonnon tuoman yhteyden kaikkien ihmisten välillä. Pohdimme, mitä tarkoittaa ihmisen ja luonnon välinen riippuvuus.