Tarkenna hakua

Palvelut ja tukitoimet


Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömät ja kohtuulliset asunnon muutostyöt, jolloin turvataan vaikeavammaisen liikkuminen ja omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossaan.
Asunnon muutostöihin kuuluvat myös välttämättömät asuntoon kiinteästi asennettavat laitteet ja välineet, esim. kuulovammaisten hälytysjärjestelmät.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Jos henkilön avun ja avustamisen tarve perustuu pääasiassa hoitoon, hoivaan tai valvontaan, apu järjestetään pääosin muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Avustamisen tarve ei voi johtua myöskään pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kuljetuspalvelut

Vammaispalveluissa käsitellään vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelun on tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäkestoisen vammansa tai sairautensa vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu eläkeläisille, joilla on suuria vaikeuksia liikkumisessa. Kyseinen kuljetuspalvelu on tulorajasidonnainen.

Lue tästä lisää sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta >>

Kuljetuskortin voit peruuttaa tästä >>

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti selviytyäkseen välttämättömistä, jokapäiväisistä elämän toiminnoista.
Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen järjestämään palveluasumista, mikäli asumista ei voi toteuttaa avohuollon toimenpitein.

Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.Lisätietoa palveluiden hakemisesta vammaispalveluiden etusivulta >>