Tarkenna hakua

Klientens ställning i familjevård

Familjevården är öppenvård och dess mål är att ge personen i familjevård den vårdnad han eller hon som familjemedlem behöver. För klienten uppgörs en vård- och serviceplan samt för personer med utvecklingsstörning ett specialomsorgsprogram i samarbete med vårdtagaren, de anhöriga och de parter som är involverade i familjevården.

Det hör i första hand till vårdtagaren själv eller en eventuell intressebevakare att ha hand om privata medel. Det rekommenderas att en intressebevakare, som inte är familjevårdaren, utses.

För familjevård kan uppbäras en avgift enligt långvarig anstaltsvård. För tillfällig familjevård som ordnas i samband med närståendevård kan en lagstadgad avgift uppbäras (3 dygn/mån).

En person i familjevård är inte olycksfallsförsäkrad från den placerande kommunens sida. Kommunen tar inte heller försäkring för de skador en person i familjevård förorsakar.

Familjevårdaren har rätt att få sådana uppgifter om personen i familjevård som är nödvändiga för att vården skall kunna genomföras. Familjevårdaren har livslång tystnadsplikt i fråga om konfidentiella uppgifter som gäller klienten.