Tarkenna hakua

Lagstiftning

Lagstiftning i anslutning till uppdragsbaserad familjevård för äldre personer och personer med utvecklingsstörning

Familjevårdslag (236/2015)

Lag (519/1977) och förordning (988/1977) angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012)

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)

Lag (734/1992) och förordning (912/1992) om klientavgifter inom social- och hälsovården

Lag om kommunala pensioner (549/2003)

Lag om olycksfallsförsäkring (608/1948)

Förvaltningslag (434/2003)

Förvaltningsprocesslag (586/1996)

Lag om hemkommun (201/1994)

Personuppgiftslag (523/1999)