Tarkenna hakua

Vårdarvode och ersättande av kostnaderna

Till familjevårdaren betalas vårdarvode och ersättning för kostnader.

Vårdarvodets storlek påverkas av den tid som används för vårdnaden och hur krävande vården är. I en fortgående familjevård är vårdarvodet i första arvodesklass 1075,85 €/mån och i andra 1291,03 €/mån. I tillfällig familjevård är vårdarvodet i första arvodesklass 53,80 €/dygn och i andra 64,54 €/dygn.

Som kostnadsersättning betalas de verkliga kostnaderna för vård och underhåll av en person i familjevård. Den täcker vårdtagarens mat, boende och övriga utgifter. I fortgående familjevård växlar kostnadsersättningen mellan 535,95 € och 662,05 € per månad. I tillfällig familjevård är kostnadsersättningen 21,03 €/dygn.

Vårdarvodets och kostnadsersättningens belopp justeras kalenderårsvis och är beskattningsbar inkomst för familjevårdaren.

Dessutom erhåller familjevårdaren en startersättning för de kostnader som uppstår när en fortgående familjevård inleds. I tillfällig familjevård är startersättningen underkastad prövning.