Tarkenna hakua

Verksamhetsanvisning och uppdragsavtal

I verksamhetsanvisningen fastställs hur man i kommunerna i Egentliga Finland förverkligar den uppdragsbaserade familjevården för äldre personer och utvecklingsstörda. Målet är då att trygga kontinuitet och förenhetliga verksamhetspraxis samt öka planmässighet och förutsägbarhet.

Verksamhetsanvisningen är ett redskap som ger en ny arbetstagare nödvändiga insikter samt säkerställer familjevårdarnas tillgång till information. Verksamhetsanvisningen säkrar också en god kvalitet för familjevården. Den tjänar alla parter inom familjevården: den kommun som anordnar familjevård, den person som är i familjevård och familjevårdaren.

I uppdragsavtalet kommer familjevårdaren och kommunen överens om de ömsesidiga rättigheter och förpliktelser som ansluter sig till vårdförbindelsen. Avtalet undertecknas av båda makarna när avsikten är att båda svarar för vårdtagarnas välbefinnande.

Ett uppdragsavtal görs separat för varje klient och alltid innan den person som kommer i familjevård flyttar in hos familjen. Till avtalet ansluter man nödvändiga klientplaner. Ett uppdragsavtal kan gälla tillsvidare eller för en viss tid.